Buser-Kurucz Models list

Buser-Kurucz Models list


    


------------------------------README------------------------------
 Buser-Kurucz BLOCK A: Original models (Kurucz 1979a)
	'JY'	form of spectrum data
	279	spectra
	342	wavelengths
	0 	title line
	342	data points per line
	' '	data line format (binary)
---seq----[M/H]---Teff--log(g)----source-file---
   1  M=-2.00,T=5500,G=2.00  bk_a0001.tab
   2  M=-2.00,T=5500,G=2.50  bk_a0002.tab
   3  M=-2.00,T=5500,G=3.00  bk_a0003.tab
   4  M=-2.00,T=5500,G=3.50  bk_a0004.tab
   5  M=-2.00,T=5500,G=4.00  bk_a0005.tab
   6  M=-2.00,T=5500,G=4.50  bk_a0006.tab
   7  M=-2.00,T=6000,G=2.00  bk_a0007.tab
   8  M=-2.00,T=6000,G=2.50  bk_a0008.tab
   9  M=-2.00,T=6000,G=3.00  bk_a0009.tab
  10  M=-2.00,T=6000,G=3.50  bk_a0010.tab
  11  M=-2.00,T=6000,G=4.00  bk_a0011.tab
  12  M=-2.00,T=6000,G=4.50  bk_a0012.tab
  13  M=-2.00,T=6500,G=2.00  bk_a0013.tab
  14  M=-2.00,T=6500,G=2.50  bk_a0014.tab
  15  M=-2.00,T=6500,G=3.00  bk_a0015.tab
  16  M=-2.00,T=6500,G=3.50  bk_a0016.tab
  17  M=-2.00,T=6500,G=4.00  bk_a0017.tab
  18  M=-2.00,T=6500,G=4.50  bk_a0018.tab
  19  M=-2.00,T=7000,G=2.00  bk_a0019.tab
  20  M=-2.00,T=7000,G=2.50  bk_a0020.tab
  21  M=-2.00,T=7000,G=3.00  bk_a0021.tab
  22  M=-2.00,T=7000,G=3.50  bk_a0022.tab
  23  M=-2.00,T=7000,G=4.00  bk_a0023.tab
  24  M=-2.00,T=7000,G=4.50  bk_a0024.tab
  25  M=-2.00,T=7500,G=2.00  bk_a0025.tab
  26  M=-2.00,T=7500,G=2.50  bk_a0026.tab
  27  M=-2.00,T=7500,G=3.00  bk_a0027.tab
  28  M=-2.00,T=7500,G=3.50  bk_a0028.tab
  29  M=-2.00,T=7500,G=4.00  bk_a0029.tab
  30  M=-2.00,T=7500,G=4.50  bk_a0030.tab
  31  M=-2.00,T=8000,G=2.00  bk_a0031.tab
  32  M=-2.00,T=8000,G=2.50  bk_a0032.tab
  33  M=-2.00,T=8000,G=3.00  bk_a0033.tab
  34  M=-2.00,T=8000,G=3.50  bk_a0034.tab
  35  M=-2.00,T=8000,G=4.00  bk_a0035.tab
  36  M=-2.00,T=8000,G=4.50  bk_a0036.tab
  37  M=-2.00,T=8500,G=2.00  bk_a0037.tab
  38  M=-2.00,T=8500,G=2.50  bk_a0038.tab
  39  M=-2.00,T=8500,G=3.00  bk_a0039.tab
  40  M=-2.00,T=8500,G=3.50  bk_a0040.tab
  41  M=-2.00,T=8500,G=4.00  bk_a0041.tab
  42  M=-2.00,T=8500,G=4.50  bk_a0042.tab
  43  M=-2.00,T=9000,G=2.00  bk_a0043.tab
  44  M=-2.00,T=9000,G=2.50  bk_a0044.tab
  45  M=-2.00,T=9000,G=3.00  bk_a0045.tab
  46  M=-2.00,T=9000,G=3.50  bk_a0046.tab
  47  M=-2.00,T=9000,G=4.00  bk_a0047.tab
  48  M=-2.00,T=9000,G=4.50  bk_a0048.tab
  49  M=-2.00,T=9500,G=2.00  bk_a0049.tab
  50  M=-2.00,T=9500,G=2.50  bk_a0050.tab
  51  M=-2.00,T=9500,G=3.00  bk_a0051.tab
  52  M=-2.00,T=9500,G=3.50  bk_a0052.tab
  53  M=-2.00,T=9500,G=4.00  bk_a0053.tab
  54  M=-2.00,T=9500,G=4.50  bk_a0054.tab
  55  M=-2.00,T=10000,G=2.00  bk_a0055.tab
  56  M=-2.00,T=10000,G=2.50  bk_a0056.tab
  57  M=-2.00,T=10000,G=3.00  bk_a0057.tab
  58  M=-2.00,T=10000,G=3.50  bk_a0058.tab
  59  M=-2.00,T=10000,G=4.00  bk_a0059.tab
  60  M=-2.00,T=10000,G=4.50  bk_a0060.tab
  61  M=-1.00,T=5500,G=2.00  bk_a0061.tab
  62  M=-1.00,T=5500,G=2.50  bk_a0062.tab
  63  M=-1.00,T=5500,G=3.00  bk_a0063.tab
  64  M=-1.00,T=5500,G=3.50  bk_a0064.tab
  65  M=-1.00,T=5500,G=4.00  bk_a0065.tab
  66  M=-1.00,T=5500,G=4.50  bk_a0066.tab
  67  M=-1.00,T=6000,G=2.00  bk_a0067.tab
  68  M=-1.00,T=6000,G=2.50  bk_a0068.tab
  69  M=-1.00,T=6000,G=3.00  bk_a0069.tab
  70  M=-1.00,T=6000,G=3.50  bk_a0070.tab
  71  M=-1.00,T=6000,G=4.00  bk_a0071.tab
  72  M=-1.00,T=6000,G=4.50  bk_a0072.tab
  73  M=-1.00,T=6500,G=2.00  bk_a0073.tab
  74  M=-1.00,T=6500,G=2.50  bk_a0074.tab
  75  M=-1.00,T=6500,G=3.00  bk_a0075.tab
  76  M=-1.00,T=6500,G=3.50  bk_a0076.tab
  77  M=-1.00,T=6500,G=4.00  bk_a0077.tab
  78  M=-1.00,T=6500,G=4.50  bk_a0078.tab
  79  M=-1.00,T=7000,G=2.00  bk_a0079.tab
  80  M=-1.00,T=7000,G=2.50  bk_a0080.tab
  81  M=-1.00,T=7000,G=3.00  bk_a0081.tab
  82  M=-1.00,T=7000,G=3.50  bk_a0082.tab
  83  M=-1.00,T=7000,G=4.00  bk_a0083.tab
  84  M=-1.00,T=7000,G=4.50  bk_a0084.tab
  85  M=-1.00,T=7500,G=2.00  bk_a0085.tab
  86  M=-1.00,T=7500,G=2.50  bk_a0086.tab
  87  M=-1.00,T=7500,G=3.00  bk_a0087.tab
  88  M=-1.00,T=7500,G=3.50  bk_a0088.tab
  89  M=-1.00,T=7500,G=4.00  bk_a0089.tab
  90  M=-1.00,T=7500,G=4.50  bk_a0090.tab
  91  M=-1.00,T=8000,G=2.00  bk_a0091.tab
  92  M=-1.00,T=8000,G=2.50  bk_a0092.tab
  93  M=-1.00,T=8000,G=3.00  bk_a0093.tab
  94  M=-1.00,T=8000,G=3.50  bk_a0094.tab
  95  M=-1.00,T=8000,G=4.00  bk_a0095.tab
  96  M=-1.00,T=8000,G=4.50  bk_a0096.tab
  97  M=-1.00,T=8500,G=2.00  bk_a0097.tab
  98  M=-1.00,T=8500,G=2.50  bk_a0098.tab
  99  M=-1.00,T=8500,G=3.00  bk_a0099.tab
  100  M=-1.00,T=8500,G=3.50  bk_a0100.tab
  101  M=-1.00,T=8500,G=4.00  bk_a0101.tab
  102  M=-1.00,T=8500,G=4.50  bk_a0102.tab
  103  M=-1.00,T=9000,G=2.00  bk_a0103.tab
  104  M=-1.00,T=9000,G=2.50  bk_a0104.tab
  105  M=-1.00,T=9000,G=3.00  bk_a0105.tab
  106  M=-1.00,T=9000,G=3.50  bk_a0106.tab
  107  M=-1.00,T=9000,G=4.00  bk_a0107.tab
  108  M=-1.00,T=9000,G=4.50  bk_a0108.tab
  109  M=-1.00,T=9500,G=2.00  bk_a0109.tab
  110  M=-1.00,T=9500,G=2.50  bk_a0110.tab
  111  M=-1.00,T=9500,G=3.00  bk_a0111.tab
  112  M=-1.00,T=9500,G=3.50  bk_a0112.tab
  113  M=-1.00,T=9500,G=4.00  bk_a0113.tab
  114  M=-1.00,T=9500,G=4.50  bk_a0114.tab
  115  M=-1.00,T=10000,G=2.00  bk_a0115.tab
  116  M=-1.00,T=10000,G=2.50  bk_a0116.tab
  117  M=-1.00,T=10000,G=3.00  bk_a0117.tab
  118  M=-1.00,T=10000,G=3.50  bk_a0118.tab
  119  M=-1.00,T=10000,G=4.00  bk_a0119.tab
  120  M=-1.00,T=10000,G=4.50  bk_a0120.tab
  121  M=0.00,T=5500,G=0.00   bk_a0121.tab
  122  M=0.00,T=5500,G=0.50   bk_a0122.tab
  123  M=0.00,T=5500,G=1.00   bk_a0123.tab
  124  M=0.00,T=5500,G=1.50   bk_a0124.tab
  125  M=0.00,T=5500,G=2.00   bk_a0125.tab
  126  M=0.00,T=5500,G=2.50   bk_a0126.tab
  127  M=0.00,T=5500,G=3.00   bk_a0127.tab
  128  M=0.00,T=5500,G=3.50   bk_a0128.tab
  129  M=0.00,T=5500,G=4.00   bk_a0129.tab
  130  M=0.00,T=5500,G=4.50   bk_a0130.tab
  131  M=0.00,T=6000,G=0.50   bk_a0131.tab
  132  M=0.00,T=6000,G=1.00   bk_a0132.tab
  133  M=0.00,T=6000,G=1.50   bk_a0133.tab
  134  M=0.00,T=6000,G=2.00   bk_a0134.tab
  135  M=0.00,T=6000,G=2.50   bk_a0135.tab
  136  M=0.00,T=6000,G=3.00   bk_a0136.tab
  137  M=0.00,T=6000,G=3.50   bk_a0137.tab
  138  M=0.00,T=6000,G=4.00   bk_a0138.tab
  139  M=0.00,T=6000,G=4.50   bk_a0139.tab
  140  M=0.00,T=6500,G=1.00   bk_a0140.tab
  141  M=0.00,T=6500,G=1.50   bk_a0141.tab
  142  M=0.00,T=6500,G=2.00   bk_a0142.tab
  143  M=0.00,T=6500,G=2.50   bk_a0143.tab
  144  M=0.00,T=6500,G=3.00   bk_a0144.tab
  145  M=0.00,T=6500,G=3.50   bk_a0145.tab
  146  M=0.00,T=6500,G=4.00   bk_a0146.tab
  147  M=0.00,T=6500,G=4.50   bk_a0147.tab
  148  M=0.00,T=7000,G=1.00   bk_a0148.tab
  149  M=0.00,T=7000,G=1.50   bk_a0149.tab
  150  M=0.00,T=7000,G=2.00   bk_a0150.tab
  151  M=0.00,T=7000,G=2.50   bk_a0151.tab
  152  M=0.00,T=7000,G=3.00   bk_a0152.tab
  153  M=0.00,T=7000,G=3.50   bk_a0153.tab
  154  M=0.00,T=7000,G=4.00   bk_a0154.tab
  155  M=0.00,T=7000,G=4.50   bk_a0155.tab
  156  M=0.00,T=7500,G=1.00   bk_a0156.tab
  157  M=0.00,T=7500,G=1.50   bk_a0157.tab
  158  M=0.00,T=7500,G=2.00   bk_a0158.tab
  159  M=0.00,T=7500,G=2.50   bk_a0159.tab
  160  M=0.00,T=7500,G=3.00   bk_a0160.tab
  161  M=0.00,T=7500,G=3.50   bk_a0161.tab
  162  M=0.00,T=7500,G=4.00   bk_a0162.tab
  163  M=0.00,T=7500,G=4.50   bk_a0163.tab
  164  M=0.00,T=8000,G=1.00   bk_a0164.tab
  165  M=0.00,T=8000,G=1.50   bk_a0165.tab
  166  M=0.00,T=8000,G=2.00   bk_a0166.tab
  167  M=0.00,T=8000,G=2.50   bk_a0167.tab
  168  M=0.00,T=8000,G=3.00   bk_a0168.tab
  169  M=0.00,T=8000,G=3.50   bk_a0169.tab
  170  M=0.00,T=8000,G=4.00   bk_a0170.tab
  171  M=0.00,T=8000,G=4.50   bk_a0171.tab
  172  M=0.00,T=8500,G=1.00   bk_a0172.tab
  173  M=0.00,T=8500,G=1.50   bk_a0173.tab
  174  M=0.00,T=8500,G=2.00   bk_a0174.tab
  175  M=0.00,T=8500,G=2.50   bk_a0175.tab
  176  M=0.00,T=8500,G=3.00   bk_a0176.tab
  177  M=0.00,T=8500,G=3.50   bk_a0177.tab
  178  M=0.00,T=8500,G=4.00   bk_a0178.tab
  179  M=0.00,T=8500,G=4.50   bk_a0179.tab
  180  M=0.00,T=9000,G=1.50   bk_a0180.tab
  181  M=0.00,T=9000,G=2.00   bk_a0181.tab
  182  M=0.00,T=9000,G=2.50   bk_a0182.tab
  183  M=0.00,T=9000,G=3.00   bk_a0183.tab
  184  M=0.00,T=9000,G=3.50   bk_a0184.tab
  185  M=0.00,T=9000,G=4.00   bk_a0185.tab
  186  M=0.00,T=9000,G=4.50   bk_a0186.tab
  187  M=0.00,T=9500,G=1.50   bk_a0187.tab
  188  M=0.00,T=9500,G=2.00   bk_a0188.tab
  189  M=0.00,T=9500,G=2.50   bk_a0189.tab
  190  M=0.00,T=9500,G=3.00   bk_a0190.tab
  191  M=0.00,T=9500,G=3.50   bk_a0191.tab
  192  M=0.00,T=9500,G=4.00   bk_a0192.tab
  193  M=0.00,T=9500,G=4.50   bk_a0193.tab
  194  M=0.00,T=10000,G=1.50  bk_a0194.tab
  195  M=0.00,T=10000,G=2.00  bk_a0195.tab
  196  M=0.00,T=10000,G=2.50  bk_a0196.tab
  197  M=0.00,T=10000,G=3.00  bk_a0197.tab
  198  M=0.00,T=10000,G=3.50  bk_a0198.tab
  199  M=0.00,T=10000,G=4.00  bk_a0199.tab
  200  M=0.00,T=10000,G=4.50  bk_a0200.tab
  201  M=0.00,T=10500,G=4.00  bk_a0201.tab
  202  M=0.00,T=11000,G=2.00  bk_a0202.tab
  203  M=0.00,T=11000,G=2.50  bk_a0203.tab
  204  M=0.00,T=11000,G=3.00  bk_a0204.tab
  205  M=0.00,T=11000,G=3.50  bk_a0205.tab
  206  M=0.00,T=11000,G=4.00  bk_a0206.tab
  207  M=0.00,T=11000,G=4.50  bk_a0207.tab
  208  M=0.00,T=11500,G=4.00  bk_a0208.tab
  209  M=0.00,T=12000,G=2.00  bk_a0209.tab
  210  M=0.00,T=12000,G=2.50  bk_a0210.tab
  211  M=0.00,T=12000,G=3.00  bk_a0211.tab
  212  M=0.00,T=12000,G=3.50  bk_a0212.tab
  213  M=0.00,T=12000,G=4.00  bk_a0213.tab
  214  M=0.00,T=12000,G=4.50  bk_a0214.tab
  215  M=0.00,T=12500,G=4.00  bk_a0215.tab
  216  M=0.00,T=13000,G=2.00  bk_a0216.tab
  217  M=0.00,T=13000,G=2.50  bk_a0217.tab
  218  M=0.00,T=13000,G=3.00  bk_a0218.tab
  219  M=0.00,T=13000,G=3.50  bk_a0219.tab
  220  M=0.00,T=13000,G=4.00  bk_a0220.tab
  221  M=0.00,T=13000,G=4.50  bk_a0221.tab
  222  M=0.00,T=14000,G=2.00  bk_a0222.tab
  223  M=0.00,T=14000,G=2.50  bk_a0223.tab
  224  M=0.00,T=14000,G=3.00  bk_a0224.tab
  225  M=0.00,T=14000,G=3.50  bk_a0225.tab
  226  M=0.00,T=14000,G=4.00  bk_a0226.tab
  227  M=0.00,T=14000,G=4.50  bk_a0227.tab
  228  M=0.00,T=15000,G=2.00  bk_a0228.tab
  229  M=0.00,T=15000,G=2.50  bk_a0229.tab
  230  M=0.00,T=15000,G=3.00  bk_a0230.tab
  231  M=0.00,T=15000,G=3.50  bk_a0231.tab
  232  M=0.00,T=15000,G=4.00  bk_a0232.tab
  233  M=0.00,T=15000,G=4.50  bk_a0233.tab
  234  M=0.00,T=16000,G=2.00  bk_a0234.tab
  235  M=0.00,T=16000,G=2.50  bk_a0235.tab
  236  M=0.00,T=16000,G=3.00  bk_a0236.tab
  237  M=0.00,T=16000,G=3.50  bk_a0237.tab
  238  M=0.00,T=16000,G=4.00  bk_a0238.tab
  239  M=0.00,T=16000,G=4.50  bk_a0239.tab
  240  M=0.00,T=17000,G=2.00  bk_a0240.tab
  241  M=0.00,T=17000,G=2.50  bk_a0241.tab
  242  M=0.00,T=17000,G=3.00  bk_a0242.tab
  243  M=0.00,T=17000,G=3.50  bk_a0243.tab
  244  M=0.00,T=17000,G=4.00  bk_a0244.tab
  245  M=0.00,T=17000,G=4.50  bk_a0245.tab
  246  M=0.00,T=18000,G=2.50  bk_a0246.tab
  247  M=0.00,T=18000,G=3.00  bk_a0247.tab
  248  M=0.00,T=18000,G=3.50  bk_a0248.tab
  249  M=0.00,T=18000,G=4.00  bk_a0249.tab
  250  M=0.00,T=18000,G=4.50  bk_a0250.tab
  251  M=0.00,T=20000,G=2.50  bk_a0251.tab
  252  M=0.00,T=20000,G=3.00  bk_a0252.tab
  253  M=0.00,T=20000,G=3.50  bk_a0253.tab
  254  M=0.00,T=20000,G=4.00  bk_a0254.tab
  255  M=0.00,T=20000,G=4.50  bk_a0255.tab
  256  M=0.00,T=22500,G=3.00  bk_a0256.tab
  257  M=0.00,T=22500,G=3.50  bk_a0257.tab
  258  M=0.00,T=22500,G=4.00  bk_a0258.tab
  259  M=0.00,T=22500,G=4.50  bk_a0259.tab
  260  M=0.00,T=25000,G=3.00  bk_a0260.tab
  261  M=0.00,T=25000,G=3.50  bk_a0261.tab
  262  M=0.00,T=25000,G=4.00  bk_a0262.tab
  263  M=0.00,T=25000,G=4.50  bk_a0263.tab
  264  M=0.00,T=25000,G=5.00  bk_a0264.tab
  265  M=0.00,T=30000,G=3.50  bk_a0265.tab
  266  M=0.00,T=30000,G=4.00  bk_a0266.tab
  267  M=0.00,T=30000,G=4.50  bk_a0267.tab
  268  M=0.00,T=30000,G=5.00  bk_a0268.tab
  269  M=0.00,T=35000,G=3.50  bk_a0269.tab
  270  M=0.00,T=35000,G=4.00  bk_a0270.tab
  271  M=0.00,T=35000,G=4.50  bk_a0271.tab
  272  M=0.00,T=35000,G=5.00  bk_a0272.tab
  273  M=0.00,T=40000,G=4.00  bk_a0273.tab
  274  M=0.00,T=40000,G=4.50  bk_a0274.tab
  275  M=0.00,T=40000,G=5.00  bk_a0275.tab
  276  M=0.00,T=45000,G=4.50  bk_a0276.tab
  277  M=0.00,T=45000,G=5.00  bk_a0277.tab
  278  M=0.00,T=50000,G=4.50  bk_a0278.tab
  279  M=0.00,T=50000,G=5.00  bk_a0279.tab
----------

 Buser-Kurucz BLOCK B: Purely radiative models (Kurucz 1979b)
	'JY'	form of spectrum data
	323	spectra
	342	wavelengths
	0 	title line
	342	data points per line
	' '	data line format (binary)
---seq----[M/H]---Teff--log(g)----source-file---
   1  M=-1.00,T=8000,G=1.00  bk_b0001.tab
   2  M=-1.00,T=8000,G=1.50  bk_b0002.tab
   3  M=-1.00,T=8000,G=2.00  bk_b0003.tab
   4  M=-1.00,T=8000,G=2.50  bk_b0004.tab
   5  M=-1.00,T=8000,G=3.00  bk_b0005.tab
   6  M=-1.00,T=8000,G=3.50  bk_b0006.tab
   7  M=-1.00,T=8000,G=4.00  bk_b0007.tab
   8  M=-1.00,T=8000,G=4.50  bk_b0008.tab
   9  M=-1.00,T=8500,G=1.00  bk_b0009.tab
  10  M=-1.00,T=8500,G=1.50  bk_b0010.tab
  11  M=-1.00,T=8500,G=2.00  bk_b0011.tab
  12  M=-1.00,T=8500,G=2.50  bk_b0012.tab
  13  M=-1.00,T=8500,G=3.00  bk_b0013.tab
  14  M=-1.00,T=8500,G=3.50  bk_b0014.tab
  15  M=-1.00,T=8500,G=4.00  bk_b0015.tab
  16  M=-1.00,T=8500,G=4.50  bk_b0016.tab
  17  M=-1.00,T=9000,G=1.00  bk_b0017.tab
  18  M=-1.00,T=9000,G=1.50  bk_b0018.tab
  19  M=-1.00,T=9000,G=2.00  bk_b0019.tab
  20  M=-1.00,T=9000,G=2.50  bk_b0020.tab
  21  M=-1.00,T=9000,G=3.00  bk_b0021.tab
  22  M=-1.00,T=9000,G=3.50  bk_b0022.tab
  23  M=-1.00,T=9000,G=4.00  bk_b0023.tab
  24  M=-1.00,T=9000,G=4.50  bk_b0024.tab
  25  M=-1.00,T=9500,G=1.00  bk_b0025.tab
  26  M=-1.00,T=9500,G=1.50  bk_b0026.tab
  27  M=-1.00,T=9500,G=2.00  bk_b0027.tab
  28  M=-1.00,T=9500,G=2.50  bk_b0028.tab
  29  M=-1.00,T=9500,G=3.00  bk_b0029.tab
  30  M=-1.00,T=9500,G=3.50  bk_b0030.tab
  31  M=-1.00,T=9500,G=4.00  bk_b0031.tab
  32  M=-1.00,T=9500,G=4.50  bk_b0032.tab
  33  M=-1.00,T=10000,G=1.00  bk_b0033.tab
  34  M=-1.00,T=10000,G=1.50  bk_b0034.tab
  35  M=-1.00,T=10000,G=2.00  bk_b0035.tab
  36  M=-1.00,T=10000,G=2.50  bk_b0036.tab
  37  M=-1.00,T=10000,G=3.00  bk_b0037.tab
  38  M=-1.00,T=10000,G=3.50  bk_b0038.tab
  39  M=-1.00,T=10000,G=4.00  bk_b0039.tab
  40  M=-1.00,T=10000,G=4.50  bk_b0040.tab
  41  M=-1.00,T=11000,G=1.50  bk_b0041.tab
  42  M=-1.00,T=11000,G=2.00  bk_b0042.tab
  43  M=-1.00,T=11000,G=2.50  bk_b0043.tab
  44  M=-1.00,T=11000,G=3.00  bk_b0044.tab
  45  M=-1.00,T=11000,G=3.50  bk_b0045.tab
  46  M=-1.00,T=11000,G=4.00  bk_b0046.tab
  47  M=-1.00,T=11000,G=4.50  bk_b0047.tab
  48  M=-1.00,T=12000,G=1.50  bk_b0048.tab
  49  M=-1.00,T=12000,G=2.00  bk_b0049.tab
  50  M=-1.00,T=12000,G=2.50  bk_b0050.tab
  51  M=-1.00,T=12000,G=3.00  bk_b0051.tab
  52  M=-1.00,T=12000,G=3.50  bk_b0052.tab
  53  M=-1.00,T=12000,G=4.00  bk_b0053.tab
  54  M=-1.00,T=12000,G=4.50  bk_b0054.tab
  55  M=-1.00,T=13000,G=1.50  bk_b0055.tab
  56  M=-1.00,T=13000,G=2.00  bk_b0056.tab
  57  M=-1.00,T=13000,G=2.50  bk_b0057.tab
  58  M=-1.00,T=13000,G=3.00  bk_b0058.tab
  59  M=-1.00,T=13000,G=3.50  bk_b0059.tab
  60  M=-1.00,T=13000,G=4.00  bk_b0060.tab
  61  M=-1.00,T=13000,G=4.50  bk_b0061.tab
  62  M=-1.00,T=14000,G=1.50  bk_b0062.tab
  63  M=-1.00,T=14000,G=2.00  bk_b0063.tab
  64  M=-1.00,T=14000,G=2.50  bk_b0064.tab
  65  M=-1.00,T=14000,G=3.00  bk_b0065.tab
  66  M=-1.00,T=14000,G=3.50  bk_b0066.tab
  67  M=-1.00,T=14000,G=4.00  bk_b0067.tab
  68  M=-1.00,T=14000,G=4.50  bk_b0068.tab
  69  M=-1.00,T=15000,G=2.00  bk_b0069.tab
  70  M=-1.00,T=15000,G=2.50  bk_b0070.tab
  71  M=-1.00,T=15000,G=3.00  bk_b0071.tab
  72  M=-1.00,T=15000,G=3.50  bk_b0072.tab
  73  M=-1.00,T=15000,G=4.00  bk_b0073.tab
  74  M=-1.00,T=15000,G=4.50  bk_b0074.tab
  75  M=-1.00,T=16000,G=2.00  bk_b0075.tab
  76  M=-1.00,T=16000,G=2.50  bk_b0076.tab
  77  M=-1.00,T=16000,G=3.00  bk_b0077.tab
  78  M=-1.00,T=16000,G=3.50  bk_b0078.tab
  79  M=-1.00,T=16000,G=4.00  bk_b0079.tab
  80  M=-1.00,T=16000,G=4.50  bk_b0080.tab
  81  M=-1.00,T=18000,G=2.00  bk_b0081.tab
  82  M=-1.00,T=18000,G=2.50  bk_b0082.tab
  83  M=-1.00,T=18000,G=3.00  bk_b0083.tab
  84  M=-1.00,T=18000,G=3.50  bk_b0084.tab
  85  M=-1.00,T=18000,G=4.00  bk_b0085.tab
  86  M=-1.00,T=18000,G=4.50  bk_b0086.tab
  87  M=-1.00,T=20000,G=2.50  bk_b0087.tab
  88  M=-1.00,T=20000,G=3.00  bk_b0088.tab
  89  M=-1.00,T=20000,G=3.50  bk_b0089.tab
  90  M=-1.00,T=20000,G=4.00  bk_b0090.tab
  91  M=-1.00,T=20000,G=4.50  bk_b0091.tab
  92  M=-0.50,T=8000,G=1.00  bk_b0092.tab
  93  M=-0.50,T=8000,G=1.50  bk_b0093.tab
  94  M=-0.50,T=8000,G=2.00  bk_b0094.tab
  95  M=-0.50,T=8000,G=2.50  bk_b0095.tab
  96  M=-0.50,T=8000,G=3.00  bk_b0096.tab
  97  M=-0.50,T=8000,G=3.50  bk_b0097.tab
  98  M=-0.50,T=8000,G=4.00  bk_b0098.tab
  99  M=-0.50,T=8000,G=4.50  bk_b0099.tab
  100  M=-0.50,T=8500,G=1.00  bk_b0100.tab
  101  M=-0.50,T=8500,G=1.50  bk_b0101.tab
  102  M=-0.50,T=8500,G=2.00  bk_b0102.tab
  103  M=-0.50,T=8500,G=2.50  bk_b0103.tab
  104  M=-0.50,T=8500,G=3.00  bk_b0104.tab
  105  M=-0.50,T=8500,G=3.50  bk_b0105.tab
  106  M=-0.50,T=8500,G=4.00  bk_b0106.tab
  107  M=-0.50,T=8500,G=4.50  bk_b0107.tab
  108  M=-0.50,T=9000,G=1.00  bk_b0108.tab
  109  M=-0.50,T=9000,G=1.50  bk_b0109.tab
  110  M=-0.50,T=9000,G=2.00  bk_b0110.tab
  111  M=-0.50,T=9000,G=2.50  bk_b0111.tab
  112  M=-0.50,T=9000,G=3.00  bk_b0112.tab
  113  M=-0.50,T=9000,G=3.50  bk_b0113.tab
  114  M=-0.50,T=9000,G=4.00  bk_b0114.tab
  115  M=-0.50,T=9000,G=4.50  bk_b0115.tab
  116  M=-0.50,T=9500,G=1.50  bk_b0116.tab
  117  M=-0.50,T=9500,G=2.00  bk_b0117.tab
  118  M=-0.50,T=9500,G=2.50  bk_b0118.tab
  119  M=-0.50,T=9500,G=3.00  bk_b0119.tab
  120  M=-0.50,T=9500,G=3.50  bk_b0120.tab
  121  M=-0.50,T=9500,G=4.00  bk_b0121.tab
  122  M=-0.50,T=9500,G=4.50  bk_b0122.tab
  123  M=-0.50,T=10000,G=1.50  bk_b0123.tab
  124  M=-0.50,T=10000,G=2.00  bk_b0124.tab
  125  M=-0.50,T=10000,G=2.50  bk_b0125.tab
  126  M=-0.50,T=10000,G=3.00  bk_b0126.tab
  127  M=-0.50,T=10000,G=3.50  bk_b0127.tab
  128  M=-0.50,T=10000,G=4.00  bk_b0128.tab
  129  M=-0.50,T=10000,G=4.50  bk_b0129.tab
  130  M=-0.50,T=11000,G=1.50  bk_b0130.tab
  131  M=-0.50,T=11000,G=2.00  bk_b0131.tab
  132  M=-0.50,T=11000,G=2.50  bk_b0132.tab
  133  M=-0.50,T=11000,G=3.00  bk_b0133.tab
  134  M=-0.50,T=11000,G=3.50  bk_b0134.tab
  135  M=-0.50,T=11000,G=4.00  bk_b0135.tab
  136  M=-0.50,T=11000,G=4.50  bk_b0136.tab
  137  M=-0.50,T=12000,G=1.50  bk_b0137.tab
  138  M=-0.50,T=12000,G=2.00  bk_b0138.tab
  139  M=-0.50,T=12000,G=2.50  bk_b0139.tab
  140  M=-0.50,T=12000,G=3.00  bk_b0140.tab
  141  M=-0.50,T=12000,G=3.50  bk_b0141.tab
  142  M=-0.50,T=12000,G=4.00  bk_b0142.tab
  143  M=-0.50,T=12000,G=4.50  bk_b0143.tab
  144  M=-0.50,T=13000,G=1.50  bk_b0144.tab
  145  M=-0.50,T=13000,G=2.00  bk_b0145.tab
  146  M=-0.50,T=13000,G=2.50  bk_b0146.tab
  147  M=-0.50,T=13000,G=3.00  bk_b0147.tab
  148  M=-0.50,T=13000,G=3.50  bk_b0148.tab
  149  M=-0.50,T=13000,G=4.00  bk_b0149.tab
  150  M=-0.50,T=13000,G=4.50  bk_b0150.tab
  151  M=-0.50,T=14000,G=1.50  bk_b0151.tab
  152  M=-0.50,T=14000,G=2.00  bk_b0152.tab
  153  M=-0.50,T=14000,G=2.50  bk_b0153.tab
  154  M=-0.50,T=14000,G=3.00  bk_b0154.tab
  155  M=-0.50,T=14000,G=3.50  bk_b0155.tab
  156  M=-0.50,T=14000,G=4.00  bk_b0156.tab
  157  M=-0.50,T=14000,G=4.50  bk_b0157.tab
  158  M=-0.50,T=15000,G=2.00  bk_b0158.tab
  159  M=-0.50,T=15000,G=2.50  bk_b0159.tab
  160  M=-0.50,T=15000,G=3.00  bk_b0160.tab
  161  M=-0.50,T=15000,G=3.50  bk_b0161.tab
  162  M=-0.50,T=15000,G=4.00  bk_b0162.tab
  163  M=-0.50,T=15000,G=4.50  bk_b0163.tab
  164  M=-0.50,T=16000,G=2.00  bk_b0164.tab
  165  M=-0.50,T=16000,G=2.50  bk_b0165.tab
  166  M=-0.50,T=16000,G=3.00  bk_b0166.tab
  167  M=-0.50,T=16000,G=3.50  bk_b0167.tab
  168  M=-0.50,T=16000,G=4.00  bk_b0168.tab
  169  M=-0.50,T=16000,G=4.50  bk_b0169.tab
  170  M=-0.50,T=18000,G=2.00  bk_b0170.tab
  171  M=-0.50,T=18000,G=2.50  bk_b0171.tab
  172  M=-0.50,T=18000,G=3.00  bk_b0172.tab
  173  M=-0.50,T=18000,G=3.50  bk_b0173.tab
  174  M=-0.50,T=18000,G=4.00  bk_b0174.tab
  175  M=-0.50,T=18000,G=4.50  bk_b0175.tab
  176  M=-0.50,T=20000,G=2.50  bk_b0176.tab
  177  M=-0.50,T=20000,G=3.00  bk_b0177.tab
  178  M=-0.50,T=20000,G=3.50  bk_b0178.tab
  179  M=-0.50,T=20000,G=4.00  bk_b0179.tab
  180  M=-0.50,T=20000,G=4.50  bk_b0180.tab
  181  M=0.50,T=8000,G=1.50   bk_b0181.tab
  182  M=0.50,T=8000,G=2.00   bk_b0182.tab
  183  M=0.50,T=8000,G=2.50   bk_b0183.tab
  184  M=0.50,T=8000,G=3.00   bk_b0184.tab
  185  M=0.50,T=8000,G=3.50   bk_b0185.tab
  186  M=0.50,T=8000,G=4.00   bk_b0186.tab
  187  M=0.50,T=8000,G=4.50   bk_b0187.tab
  188  M=0.50,T=8500,G=1.50   bk_b0188.tab
  189  M=0.50,T=8500,G=2.00   bk_b0189.tab
  190  M=0.50,T=8500,G=2.50   bk_b0190.tab
  191  M=0.50,T=8500,G=3.00   bk_b0191.tab
  192  M=0.50,T=8500,G=3.50   bk_b0192.tab
  193  M=0.50,T=8500,G=4.00   bk_b0193.tab
  194  M=0.50,T=8500,G=4.50   bk_b0194.tab
  195  M=0.50,T=9000,G=1.50   bk_b0195.tab
  196  M=0.50,T=9000,G=2.00   bk_b0196.tab
  197  M=0.50,T=9000,G=2.50   bk_b0197.tab
  198  M=0.50,T=9000,G=3.00   bk_b0198.tab
  199  M=0.50,T=9000,G=3.50   bk_b0199.tab
  200  M=0.50,T=9000,G=4.00   bk_b0200.tab
  201  M=0.50,T=9000,G=4.50   bk_b0201.tab
  202  M=0.50,T=9500,G=1.50   bk_b0202.tab
  203  M=0.50,T=9500,G=2.00   bk_b0203.tab
  204  M=0.50,T=9500,G=2.50   bk_b0204.tab
  205  M=0.50,T=9500,G=3.00   bk_b0205.tab
  206  M=0.50,T=9500,G=3.50   bk_b0206.tab
  207  M=0.50,T=9500,G=4.00   bk_b0207.tab
  208  M=0.50,T=9500,G=4.50   bk_b0208.tab
  209  M=0.50,T=10000,G=2.00  bk_b0209.tab
  210  M=0.50,T=10000,G=2.50  bk_b0210.tab
  211  M=0.50,T=10000,G=3.00  bk_b0211.tab
  212  M=0.50,T=10000,G=3.50  bk_b0212.tab
  213  M=0.50,T=10000,G=4.00  bk_b0213.tab
  214  M=0.50,T=10000,G=4.50  bk_b0214.tab
  215  M=0.50,T=11000,G=2.00  bk_b0215.tab
  216  M=0.50,T=11000,G=2.50  bk_b0216.tab
  217  M=0.50,T=11000,G=3.00  bk_b0217.tab
  218  M=0.50,T=11000,G=3.50  bk_b0218.tab
  219  M=0.50,T=11000,G=4.00  bk_b0219.tab
  220  M=0.50,T=11000,G=4.50  bk_b0220.tab
  221  M=0.50,T=12000,G=2.00  bk_b0221.tab
  222  M=0.50,T=12000,G=2.50  bk_b0222.tab
  223  M=0.50,T=12000,G=3.00  bk_b0223.tab
  224  M=0.50,T=12000,G=3.50  bk_b0224.tab
  225  M=0.50,T=12000,G=4.00  bk_b0225.tab
  226  M=0.50,T=12000,G=4.50  bk_b0226.tab
  227  M=0.50,T=13000,G=2.00  bk_b0227.tab
  228  M=0.50,T=13000,G=2.50  bk_b0228.tab
  229  M=0.50,T=13000,G=3.00  bk_b0229.tab
  230  M=0.50,T=13000,G=3.50  bk_b0230.tab
  231  M=0.50,T=13000,G=4.00  bk_b0231.tab
  232  M=0.50,T=13000,G=4.50  bk_b0232.tab
  233  M=0.50,T=14000,G=2.00  bk_b0233.tab
  234  M=0.50,T=14000,G=2.50  bk_b0234.tab
  235  M=0.50,T=14000,G=3.00  bk_b0235.tab
  236  M=0.50,T=14000,G=3.50  bk_b0236.tab
  237  M=0.50,T=14000,G=4.00  bk_b0237.tab
  238  M=0.50,T=14000,G=4.50  bk_b0238.tab
  239  M=0.50,T=15000,G=2.50  bk_b0239.tab
  240  M=0.50,T=15000,G=3.00  bk_b0240.tab
  241  M=0.50,T=15000,G=3.50  bk_b0241.tab
  242  M=0.50,T=15000,G=4.00  bk_b0242.tab
  243  M=0.50,T=15000,G=4.50  bk_b0243.tab
  244  M=0.50,T=16000,G=3.00  bk_b0244.tab
  245  M=0.50,T=16000,G=3.50  bk_b0245.tab
  246  M=0.50,T=16000,G=4.00  bk_b0246.tab
  247  M=0.50,T=16000,G=4.50  bk_b0247.tab
  248  M=0.50,T=18000,G=3.50  bk_b0248.tab
  249  M=0.50,T=18000,G=4.00  bk_b0249.tab
  250  M=0.50,T=18000,G=4.50  bk_b0250.tab
  251  M=0.50,T=20000,G=3.50  bk_b0251.tab
  252  M=0.50,T=20000,G=4.00  bk_b0252.tab
  253  M=0.50,T=20000,G=4.50  bk_b0253.tab
  254  M=1.00,T=8000,G=1.00   bk_b0254.tab
  255  M=1.00,T=8000,G=1.50   bk_b0255.tab
  256  M=1.00,T=8000,G=2.00   bk_b0256.tab
  257  M=1.00,T=8000,G=2.50   bk_b0257.tab
  258  M=1.00,T=8000,G=3.00   bk_b0258.tab
  259  M=1.00,T=8000,G=3.50   bk_b0259.tab
  260  M=1.00,T=8000,G=4.00   bk_b0260.tab
  261  M=1.00,T=8000,G=4.50   bk_b0261.tab
  262  M=1.00,T=8500,G=1.50   bk_b0262.tab
  263  M=1.00,T=8500,G=2.00   bk_b0263.tab
  264  M=1.00,T=8500,G=2.50   bk_b0264.tab
  265  M=1.00,T=8500,G=3.00   bk_b0265.tab
  266  M=1.00,T=8500,G=3.50   bk_b0266.tab
  267  M=1.00,T=8500,G=4.00   bk_b0267.tab
  268  M=1.00,T=8500,G=4.50   bk_b0268.tab
  269  M=1.00,T=9000,G=2.00   bk_b0269.tab
  270  M=1.00,T=9000,G=2.50   bk_b0270.tab
  271  M=1.00,T=9000,G=3.00   bk_b0271.tab
  272  M=1.00,T=9000,G=3.50   bk_b0272.tab
  273  M=1.00,T=9000,G=4.00   bk_b0273.tab
  274  M=1.00,T=9000,G=4.50   bk_b0274.tab
  275  M=1.00,T=9500,G=2.50   bk_b0275.tab
  276  M=1.00,T=9500,G=3.00   bk_b0276.tab
  277  M=1.00,T=9500,G=3.50   bk_b0277.tab
  278  M=1.00,T=9500,G=4.00   bk_b0278.tab
  279  M=1.00,T=9500,G=4.50   bk_b0279.tab
  280  M=1.00,T=10000,G=2.50  bk_b0280.tab
  281  M=1.00,T=10000,G=3.00  bk_b0281.tab
  282  M=1.00,T=10000,G=3.50  bk_b0282.tab
  283  M=1.00,T=10000,G=4.00  bk_b0283.tab
  284  M=1.00,T=10000,G=4.50  bk_b0284.tab
  285  M=1.00,T=11000,G=2.50  bk_b0285.tab
  286  M=1.00,T=11000,G=3.00  bk_b0286.tab
  287  M=1.00,T=11000,G=3.50  bk_b0287.tab
  288  M=1.00,T=11000,G=4.00  bk_b0288.tab
  289  M=1.00,T=11000,G=4.50  bk_b0289.tab
  290  M=1.00,T=12000,G=2.50  bk_b0290.tab
  291  M=1.00,T=12000,G=3.00  bk_b0291.tab
  292  M=1.00,T=12000,G=3.50  bk_b0292.tab
  293  M=1.00,T=12000,G=4.00  bk_b0293.tab
  294  M=1.00,T=12000,G=4.50  bk_b0294.tab
  295  M=1.00,T=13000,G=2.50  bk_b0295.tab
  296  M=1.00,T=13000,G=3.00  bk_b0296.tab
  297  M=1.00,T=13000,G=3.50  bk_b0297.tab
  298  M=1.00,T=13000,G=4.00  bk_b0298.tab
  299  M=1.00,T=13000,G=4.50  bk_b0299.tab
  300  M=1.00,T=14000,G=2.50  bk_b0300.tab
  301  M=1.00,T=14000,G=3.00  bk_b0301.tab
  302  M=1.00,T=14000,G=3.50  bk_b0302.tab
  303  M=1.00,T=14000,G=4.00  bk_b0303.tab
  304  M=1.00,T=14000,G=4.50  bk_b0304.tab
  305  M=1.00,T=15000,G=2.50  bk_b0305.tab
  306  M=1.00,T=15000,G=3.00  bk_b0306.tab
  307  M=1.00,T=15000,G=3.50  bk_b0307.tab
  308  M=1.00,T=15000,G=4.00  bk_b0308.tab
  309  M=1.00,T=15000,G=4.50  bk_b0309.tab
  310  M=1.00,T=16000,G=2.50  bk_b0310.tab
  311  M=1.00,T=16000,G=3.00  bk_b0311.tab
  312  M=1.00,T=16000,G=3.50  bk_b0312.tab
  313  M=1.00,T=16000,G=4.00  bk_b0313.tab
  314  M=1.00,T=16000,G=4.50  bk_b0314.tab
  315  M=1.00,T=18000,G=2.50  bk_b0315.tab
  316  M=1.00,T=18000,G=3.00  bk_b0316.tab
  317  M=1.00,T=18000,G=3.50  bk_b0317.tab
  318  M=1.00,T=18000,G=4.00  bk_b0318.tab
  319  M=1.00,T=18000,G=4.50  bk_b0319.tab
  320  M=1.00,T=20000,G=3.00  bk_b0320.tab
  321  M=1.00,T=20000,G=3.50  bk_b0321.tab
  322  M=1.00,T=20000,G=4.00  bk_b0322.tab
  323  M=1.00,T=20000,G=4.50  bk_b0323.tab
----------

 Buser-Kurucz BLOCK C: Improved convective models (Kurucz 1979b)
	'JY'	form of spectrum data
	590	spectra
	342	wavelengths
	0 	title line
	342	data points per line
	' '	data line format
---seq----[M/H]---Teff--log(g)----source-file---
   1  M=-9.99,T=5500,G=0.00  bk_c0001.tab
   2  M=-9.99,T=5500,G=0.50  bk_c0002.tab
   3  M=-9.99,T=5500,G=1.00  bk_c0003.tab
   4  M=-9.99,T=5500,G=1.50  bk_c0004.tab
   5  M=-9.99,T=5500,G=2.00  bk_c0005.tab
   6  M=-9.99,T=5500,G=2.50  bk_c0006.tab
   7  M=-9.99,T=5500,G=3.00  bk_c0007.tab
   8  M=-9.99,T=5500,G=3.50  bk_c0008.tab
   9  M=-9.99,T=5500,G=4.00  bk_c0009.tab
  10  M=-9.99,T=5500,G=4.50  bk_c0010.tab
  11  M=-9.99,T=6000,G=0.50  bk_c0011.tab
  12  M=-9.99,T=6000,G=1.00  bk_c0012.tab
  13  M=-9.99,T=6000,G=1.50  bk_c0013.tab
  14  M=-9.99,T=6000,G=2.00  bk_c0014.tab
  15  M=-9.99,T=6000,G=2.50  bk_c0015.tab
  16  M=-9.99,T=6000,G=3.00  bk_c0016.tab
  17  M=-9.99,T=6000,G=3.50  bk_c0017.tab
  18  M=-9.99,T=6000,G=4.00  bk_c0018.tab
  19  M=-9.99,T=6000,G=4.50  bk_c0019.tab
  20  M=-9.99,T=6500,G=1.00  bk_c0020.tab
  21  M=-9.99,T=6500,G=1.50  bk_c0021.tab
  22  M=-9.99,T=6500,G=2.00  bk_c0022.tab
  23  M=-9.99,T=6500,G=2.50  bk_c0023.tab
  24  M=-9.99,T=6500,G=3.00  bk_c0024.tab
  25  M=-9.99,T=6500,G=3.50  bk_c0025.tab
  26  M=-9.99,T=6500,G=4.00  bk_c0026.tab
  27  M=-9.99,T=6500,G=4.50  bk_c0027.tab
  28  M=-9.99,T=7000,G=1.50  bk_c0028.tab
  29  M=-9.99,T=7000,G=2.00  bk_c0029.tab
  30  M=-9.99,T=7000,G=2.50  bk_c0030.tab
  31  M=-9.99,T=7000,G=3.00  bk_c0031.tab
  32  M=-9.99,T=7000,G=3.50  bk_c0032.tab
  33  M=-9.99,T=7000,G=4.00  bk_c0033.tab
  34  M=-9.99,T=7000,G=4.50  bk_c0034.tab
  35  M=-9.99,T=7500,G=2.00  bk_c0035.tab
  36  M=-9.99,T=7500,G=2.50  bk_c0036.tab
  37  M=-9.99,T=7500,G=3.00  bk_c0037.tab
  38  M=-9.99,T=7500,G=3.50  bk_c0038.tab
  39  M=-9.99,T=7500,G=4.00  bk_c0039.tab
  40  M=-9.99,T=7500,G=4.50  bk_c0040.tab
  41  M=-9.99,T=8000,G=2.00  bk_c0041.tab
  42  M=-9.99,T=8000,G=2.50  bk_c0042.tab
  43  M=-9.99,T=8000,G=3.00  bk_c0043.tab
  44  M=-9.99,T=8000,G=3.50  bk_c0044.tab
  45  M=-9.99,T=8000,G=4.00  bk_c0045.tab
  46  M=-9.99,T=8000,G=4.50  bk_c0046.tab
  47  M=-9.99,T=8500,G=2.00  bk_c0047.tab
  48  M=-9.99,T=8500,G=2.50  bk_c0048.tab
  49  M=-9.99,T=8500,G=3.00  bk_c0049.tab
  50  M=-9.99,T=8500,G=3.50  bk_c0050.tab
  51  M=-9.99,T=8500,G=4.00  bk_c0051.tab
  52  M=-9.99,T=8500,G=4.50  bk_c0052.tab
  53  M=-3.00,T=5500,G=0.00  bk_c0053.tab
  54  M=-3.00,T=5500,G=0.50  bk_c0054.tab
  55  M=-3.00,T=5500,G=1.00  bk_c0055.tab
  56  M=-3.00,T=5500,G=1.50  bk_c0056.tab
  57  M=-3.00,T=5500,G=2.00  bk_c0057.tab
  58  M=-3.00,T=5500,G=2.50  bk_c0058.tab
  59  M=-3.00,T=5500,G=3.00  bk_c0059.tab
  60  M=-3.00,T=5500,G=3.50  bk_c0060.tab
  61  M=-3.00,T=5500,G=4.00  bk_c0061.tab
  62  M=-3.00,T=5500,G=4.50  bk_c0062.tab
  63  M=-3.00,T=6000,G=0.00  bk_c0063.tab
  64  M=-3.00,T=6000,G=0.50  bk_c0064.tab
  65  M=-3.00,T=6000,G=1.00  bk_c0065.tab
  66  M=-3.00,T=6000,G=1.50  bk_c0066.tab
  67  M=-3.00,T=6000,G=2.00  bk_c0067.tab
  68  M=-3.00,T=6000,G=2.50  bk_c0068.tab
  69  M=-3.00,T=6000,G=3.00  bk_c0069.tab
  70  M=-3.00,T=6000,G=3.50  bk_c0070.tab
  71  M=-3.00,T=6000,G=4.00  bk_c0071.tab
  72  M=-3.00,T=6000,G=4.50  bk_c0072.tab
  73  M=-3.00,T=6500,G=0.50  bk_c0073.tab
  74  M=-3.00,T=6500,G=1.00  bk_c0074.tab
  75  M=-3.00,T=6500,G=1.50  bk_c0075.tab
  76  M=-3.00,T=6500,G=2.00  bk_c0076.tab
  77  M=-3.00,T=6500,G=2.50  bk_c0077.tab
  78  M=-3.00,T=6500,G=3.00  bk_c0078.tab
  79  M=-3.00,T=6500,G=3.50  bk_c0079.tab
  80  M=-3.00,T=6500,G=4.00  bk_c0080.tab
  81  M=-3.00,T=6500,G=4.50  bk_c0081.tab
  82  M=-3.00,T=7000,G=0.50  bk_c0082.tab
  83  M=-3.00,T=7000,G=1.00  bk_c0083.tab
  84  M=-3.00,T=7000,G=1.50  bk_c0084.tab
  85  M=-3.00,T=7000,G=2.00  bk_c0085.tab
  86  M=-3.00,T=7000,G=2.50  bk_c0086.tab
  87  M=-3.00,T=7000,G=3.00  bk_c0087.tab
  88  M=-3.00,T=7000,G=3.50  bk_c0088.tab
  89  M=-3.00,T=7000,G=4.00  bk_c0089.tab
  90  M=-3.00,T=7000,G=4.50  bk_c0090.tab
  91  M=-3.00,T=7500,G=1.50  bk_c0091.tab
  92  M=-3.00,T=7500,G=2.00  bk_c0092.tab
  93  M=-3.00,T=7500,G=2.50  bk_c0093.tab
  94  M=-3.00,T=7500,G=3.00  bk_c0094.tab
  95  M=-3.00,T=7500,G=3.50  bk_c0095.tab
  96  M=-3.00,T=7500,G=4.00  bk_c0096.tab
  97  M=-3.00,T=7500,G=4.50  bk_c0097.tab
  98  M=-3.00,T=8000,G=2.00  bk_c0098.tab
  99  M=-3.00,T=8000,G=2.50  bk_c0099.tab
  100  M=-3.00,T=8000,G=3.00  bk_c0100.tab
  101  M=-3.00,T=8000,G=3.50  bk_c0101.tab
  102  M=-3.00,T=8000,G=4.00  bk_c0102.tab
  103  M=-3.00,T=8000,G=4.50  bk_c0103.tab
  104  M=-3.00,T=8500,G=2.00  bk_c0104.tab
  105  M=-3.00,T=8500,G=2.50  bk_c0105.tab
  106  M=-3.00,T=8500,G=3.00  bk_c0106.tab
  107  M=-3.00,T=8500,G=3.50  bk_c0107.tab
  108  M=-3.00,T=8500,G=4.00  bk_c0108.tab
  109  M=-3.00,T=8500,G=4.50  bk_c0109.tab
  110  M=-2.50,T=5500,G=0.00  bk_c0110.tab
  111  M=-2.50,T=5500,G=0.50  bk_c0111.tab
  112  M=-2.50,T=5500,G=1.00  bk_c0112.tab
  113  M=-2.50,T=5500,G=1.50  bk_c0113.tab
  114  M=-2.50,T=5500,G=2.00  bk_c0114.tab
  115  M=-2.50,T=5500,G=2.50  bk_c0115.tab
  116  M=-2.50,T=5500,G=3.00  bk_c0116.tab
  117  M=-2.50,T=5500,G=3.50  bk_c0117.tab
  118  M=-2.50,T=5500,G=4.00  bk_c0118.tab
  119  M=-2.50,T=5500,G=4.50  bk_c0119.tab
  120  M=-2.50,T=6000,G=0.00  bk_c0120.tab
  121  M=-2.50,T=6000,G=0.50  bk_c0121.tab
  122  M=-2.50,T=6000,G=1.00  bk_c0122.tab
  123  M=-2.50,T=6000,G=1.50  bk_c0123.tab
  124  M=-2.50,T=6000,G=2.00  bk_c0124.tab
  125  M=-2.50,T=6000,G=2.50  bk_c0125.tab
  126  M=-2.50,T=6000,G=3.00  bk_c0126.tab
  127  M=-2.50,T=6000,G=3.50  bk_c0127.tab
  128  M=-2.50,T=6000,G=4.00  bk_c0128.tab
  129  M=-2.50,T=6000,G=4.50  bk_c0129.tab
  130  M=-2.50,T=6500,G=0.50  bk_c0130.tab
  131  M=-2.50,T=6500,G=1.00  bk_c0131.tab
  132  M=-2.50,T=6500,G=1.50  bk_c0132.tab
  133  M=-2.50,T=6500,G=2.00  bk_c0133.tab
  134  M=-2.50,T=6500,G=2.50  bk_c0134.tab
  135  M=-2.50,T=6500,G=3.00  bk_c0135.tab
  136  M=-2.50,T=6500,G=3.50  bk_c0136.tab
  137  M=-2.50,T=6500,G=4.00  bk_c0137.tab
  138  M=-2.50,T=6500,G=4.50  bk_c0138.tab
  139  M=-2.50,T=7000,G=0.50  bk_c0139.tab
  140  M=-2.50,T=7000,G=1.00  bk_c0140.tab
  141  M=-2.50,T=7000,G=1.50  bk_c0141.tab
  142  M=-2.50,T=7000,G=2.00  bk_c0142.tab
  143  M=-2.50,T=7000,G=2.50  bk_c0143.tab
  144  M=-2.50,T=7000,G=3.00  bk_c0144.tab
  145  M=-2.50,T=7000,G=3.50  bk_c0145.tab
  146  M=-2.50,T=7000,G=4.00  bk_c0146.tab
  147  M=-2.50,T=7000,G=4.50  bk_c0147.tab
  148  M=-2.50,T=7500,G=1.00  bk_c0148.tab
  149  M=-2.50,T=7500,G=1.50  bk_c0149.tab
  150  M=-2.50,T=7500,G=2.00  bk_c0150.tab
  151  M=-2.50,T=7500,G=2.50  bk_c0151.tab
  152  M=-2.50,T=7500,G=3.00  bk_c0152.tab
  153  M=-2.50,T=7500,G=3.50  bk_c0153.tab
  154  M=-2.50,T=7500,G=4.00  bk_c0154.tab
  155  M=-2.50,T=7500,G=4.50  bk_c0155.tab
  156  M=-2.50,T=8000,G=2.00  bk_c0156.tab
  157  M=-2.50,T=8000,G=2.50  bk_c0157.tab
  158  M=-2.50,T=8000,G=3.00  bk_c0158.tab
  159  M=-2.50,T=8000,G=3.50  bk_c0159.tab
  160  M=-2.50,T=8000,G=4.00  bk_c0160.tab
  161  M=-2.50,T=8000,G=4.50  bk_c0161.tab
  162  M=-2.50,T=8500,G=2.00  bk_c0162.tab
  163  M=-2.50,T=8500,G=2.50  bk_c0163.tab
  164  M=-2.50,T=8500,G=3.00  bk_c0164.tab
  165  M=-2.50,T=8500,G=3.50  bk_c0165.tab
  166  M=-2.50,T=8500,G=4.00  bk_c0166.tab
  167  M=-2.50,T=8500,G=4.50  bk_c0167.tab
  168  M=-2.00,T=5500,G=0.00  bk_c0168.tab
  169  M=-2.00,T=5500,G=0.50  bk_c0169.tab
  170  M=-2.00,T=5500,G=1.00  bk_c0170.tab
  171  M=-2.00,T=5500,G=1.50  bk_c0171.tab
  172  M=-2.00,T=5500,G=2.00  bk_c0172.tab
  173  M=-2.00,T=5500,G=2.50  bk_c0173.tab
  174  M=-2.00,T=5500,G=3.00  bk_c0174.tab
  175  M=-2.00,T=5500,G=3.50  bk_c0175.tab
  176  M=-2.00,T=5500,G=4.00  bk_c0176.tab
  177  M=-2.00,T=5500,G=4.50  bk_c0177.tab
  178  M=-2.00,T=6000,G=0.50  bk_c0178.tab
  179  M=-2.00,T=6000,G=1.00  bk_c0179.tab
  180  M=-2.00,T=6000,G=1.50  bk_c0180.tab
  181  M=-2.00,T=6000,G=2.00  bk_c0181.tab
  182  M=-2.00,T=6000,G=2.50  bk_c0182.tab
  183  M=-2.00,T=6000,G=3.00  bk_c0183.tab
  184  M=-2.00,T=6000,G=3.50  bk_c0184.tab
  185  M=-2.00,T=6000,G=4.00  bk_c0185.tab
  186  M=-2.00,T=6000,G=4.50  bk_c0186.tab
  187  M=-2.00,T=6500,G=0.50  bk_c0187.tab
  188  M=-2.00,T=6500,G=1.00  bk_c0188.tab
  189  M=-2.00,T=6500,G=1.50  bk_c0189.tab
  190  M=-2.00,T=6500,G=2.00  bk_c0190.tab
  191  M=-2.00,T=6500,G=2.50  bk_c0191.tab
  192  M=-2.00,T=6500,G=3.00  bk_c0192.tab
  193  M=-2.00,T=6500,G=3.50  bk_c0193.tab
  194  M=-2.00,T=6500,G=4.00  bk_c0194.tab
  195  M=-2.00,T=6500,G=4.50  bk_c0195.tab
  196  M=-2.00,T=7000,G=0.50  bk_c0196.tab
  197  M=-2.00,T=7000,G=1.00  bk_c0197.tab
  198  M=-2.00,T=7000,G=1.50  bk_c0198.tab
  199  M=-2.00,T=7000,G=2.00  bk_c0199.tab
  200  M=-2.00,T=7000,G=2.50  bk_c0200.tab
  201  M=-2.00,T=7000,G=3.00  bk_c0201.tab
  202  M=-2.00,T=7000,G=3.50  bk_c0202.tab
  203  M=-2.00,T=7000,G=4.00  bk_c0203.tab
  204  M=-2.00,T=7000,G=4.50  bk_c0204.tab
  205  M=-2.00,T=7500,G=1.00  bk_c0205.tab
  206  M=-2.00,T=7500,G=1.50  bk_c0206.tab
  207  M=-2.00,T=7500,G=2.00  bk_c0207.tab
  208  M=-2.00,T=7500,G=2.50  bk_c0208.tab
  209  M=-2.00,T=7500,G=3.00  bk_c0209.tab
  210  M=-2.00,T=7500,G=3.50  bk_c0210.tab
  211  M=-2.00,T=7500,G=4.00  bk_c0211.tab
  212  M=-2.00,T=7500,G=4.50  bk_c0212.tab
  213  M=-2.00,T=8000,G=1.50  bk_c0213.tab
  214  M=-2.00,T=8000,G=2.00  bk_c0214.tab
  215  M=-2.00,T=8000,G=2.50  bk_c0215.tab
  216  M=-2.00,T=8000,G=3.00  bk_c0216.tab
  217  M=-2.00,T=8000,G=3.50  bk_c0217.tab
  218  M=-2.00,T=8000,G=4.00  bk_c0218.tab
  219  M=-2.00,T=8000,G=4.50  bk_c0219.tab
  220  M=-2.00,T=8500,G=2.00  bk_c0220.tab
  221  M=-2.00,T=8500,G=2.50  bk_c0221.tab
  222  M=-2.00,T=8500,G=3.00  bk_c0222.tab
  223  M=-2.00,T=8500,G=3.50  bk_c0223.tab
  224  M=-2.00,T=8500,G=4.00  bk_c0224.tab
  225  M=-2.00,T=8500,G=4.50  bk_c0225.tab
  226  M=-1.50,T=5500,G=0.00  bk_c0226.tab
  227  M=-1.50,T=5500,G=0.50  bk_c0227.tab
  228  M=-1.50,T=5500,G=1.00  bk_c0228.tab
  229  M=-1.50,T=5500,G=1.50  bk_c0229.tab
  230  M=-1.50,T=5500,G=2.00  bk_c0230.tab
  231  M=-1.50,T=5500,G=2.50  bk_c0231.tab
  232  M=-1.50,T=5500,G=3.00  bk_c0232.tab
  233  M=-1.50,T=5500,G=3.50  bk_c0233.tab
  234  M=-1.50,T=5500,G=4.00  bk_c0234.tab
  235  M=-1.50,T=5500,G=4.50  bk_c0235.tab
  236  M=-1.50,T=6000,G=0.00  bk_c0236.tab
  237  M=-1.50,T=6000,G=0.50  bk_c0237.tab
  238  M=-1.50,T=6000,G=1.00  bk_c0238.tab
  239  M=-1.50,T=6000,G=1.50  bk_c0239.tab
  240  M=-1.50,T=6000,G=2.00  bk_c0240.tab
  241  M=-1.50,T=6000,G=2.50  bk_c0241.tab
  242  M=-1.50,T=6000,G=3.00  bk_c0242.tab
  243  M=-1.50,T=6000,G=3.50  bk_c0243.tab
  244  M=-1.50,T=6000,G=4.00  bk_c0244.tab
  245  M=-1.50,T=6000,G=4.50  bk_c0245.tab
  246  M=-1.50,T=6500,G=0.50  bk_c0246.tab
  247  M=-1.50,T=6500,G=1.00  bk_c0247.tab
  248  M=-1.50,T=6500,G=1.50  bk_c0248.tab
  249  M=-1.50,T=6500,G=2.00  bk_c0249.tab
  250  M=-1.50,T=6500,G=2.50  bk_c0250.tab
  251  M=-1.50,T=6500,G=3.00  bk_c0251.tab
  252  M=-1.50,T=6500,G=3.50  bk_c0252.tab
  253  M=-1.50,T=6500,G=4.00  bk_c0253.tab
  254  M=-1.50,T=6500,G=4.50  bk_c0254.tab
  255  M=-1.50,T=7000,G=0.50  bk_c0255.tab
  256  M=-1.50,T=7000,G=1.00  bk_c0256.tab
  257  M=-1.50,T=7000,G=1.50  bk_c0257.tab
  258  M=-1.50,T=7000,G=2.00  bk_c0258.tab
  259  M=-1.50,T=7000,G=2.50  bk_c0259.tab
  260  M=-1.50,T=7000,G=3.00  bk_c0260.tab
  261  M=-1.50,T=7000,G=3.50  bk_c0261.tab
  262  M=-1.50,T=7000,G=4.00  bk_c0262.tab
  263  M=-1.50,T=7000,G=4.50  bk_c0263.tab
  264  M=-1.50,T=7500,G=0.50  bk_c0264.tab
  265  M=-1.50,T=7500,G=1.00  bk_c0265.tab
  266  M=-1.50,T=7500,G=1.50  bk_c0266.tab
  267  M=-1.50,T=7500,G=2.00  bk_c0267.tab
  268  M=-1.50,T=7500,G=2.50  bk_c0268.tab
  269  M=-1.50,T=7500,G=3.00  bk_c0269.tab
  270  M=-1.50,T=7500,G=3.50  bk_c0270.tab
  271  M=-1.50,T=7500,G=4.00  bk_c0271.tab
  272  M=-1.50,T=7500,G=4.50  bk_c0272.tab
  273  M=-1.50,T=8000,G=1.00  bk_c0273.tab
  274  M=-1.50,T=8000,G=1.50  bk_c0274.tab
  275  M=-1.50,T=8000,G=2.00  bk_c0275.tab
  276  M=-1.50,T=8000,G=2.50  bk_c0276.tab
  277  M=-1.50,T=8000,G=3.00  bk_c0277.tab
  278  M=-1.50,T=8000,G=3.50  bk_c0278.tab
  279  M=-1.50,T=8000,G=4.00  bk_c0279.tab
  280  M=-1.50,T=8000,G=4.50  bk_c0280.tab
  281  M=-1.50,T=8500,G=2.00  bk_c0281.tab
  282  M=-1.50,T=8500,G=2.50  bk_c0282.tab
  283  M=-1.50,T=8500,G=3.00  bk_c0283.tab
  284  M=-1.50,T=8500,G=3.50  bk_c0284.tab
  285  M=-1.50,T=8500,G=4.00  bk_c0285.tab
  286  M=-1.50,T=8500,G=4.50  bk_c0286.tab
  287  M=-1.00,T=5500,G=0.00  bk_c0287.tab
  288  M=-1.00,T=5500,G=0.50  bk_c0288.tab
  289  M=-1.00,T=5500,G=1.00  bk_c0289.tab
  290  M=-1.00,T=5500,G=1.50  bk_c0290.tab
  291  M=-1.00,T=5500,G=2.00  bk_c0291.tab
  292  M=-1.00,T=5500,G=2.50  bk_c0292.tab
  293  M=-1.00,T=5500,G=3.00  bk_c0293.tab
  294  M=-1.00,T=5500,G=3.50  bk_c0294.tab
  295  M=-1.00,T=5500,G=4.00  bk_c0295.tab
  296  M=-1.00,T=5500,G=4.50  bk_c0296.tab
  297  M=-1.00,T=6000,G=0.50  bk_c0297.tab
  298  M=-1.00,T=6000,G=1.00  bk_c0298.tab
  299  M=-1.00,T=6000,G=1.50  bk_c0299.tab
  300  M=-1.00,T=6000,G=2.00  bk_c0300.tab
  301  M=-1.00,T=6000,G=2.50  bk_c0301.tab
  302  M=-1.00,T=6000,G=3.00  bk_c0302.tab
  303  M=-1.00,T=6000,G=3.50  bk_c0303.tab
  304  M=-1.00,T=6000,G=4.00  bk_c0304.tab
  305  M=-1.00,T=6000,G=4.50  bk_c0305.tab
  306  M=-1.00,T=6500,G=0.50  bk_c0306.tab
  307  M=-1.00,T=6500,G=1.00  bk_c0307.tab
  308  M=-1.00,T=6500,G=1.50  bk_c0308.tab
  309  M=-1.00,T=6500,G=2.00  bk_c0309.tab
  310  M=-1.00,T=6500,G=2.50  bk_c0310.tab
  311  M=-1.00,T=6500,G=3.00  bk_c0311.tab
  312  M=-1.00,T=6500,G=3.50  bk_c0312.tab
  313  M=-1.00,T=6500,G=4.00  bk_c0313.tab
  314  M=-1.00,T=6500,G=4.50  bk_c0314.tab
  315  M=-1.00,T=7000,G=0.50  bk_c0315.tab
  316  M=-1.00,T=7000,G=1.00  bk_c0316.tab
  317  M=-1.00,T=7000,G=1.50  bk_c0317.tab
  318  M=-1.00,T=7000,G=2.00  bk_c0318.tab
  319  M=-1.00,T=7000,G=2.50  bk_c0319.tab
  320  M=-1.00,T=7000,G=3.00  bk_c0320.tab
  321  M=-1.00,T=7000,G=3.50  bk_c0321.tab
  322  M=-1.00,T=7000,G=4.00  bk_c0322.tab
  323  M=-1.00,T=7000,G=4.50  bk_c0323.tab
  324  M=-1.00,T=7500,G=1.00  bk_c0324.tab
  325  M=-1.00,T=7500,G=1.50  bk_c0325.tab
  326  M=-1.00,T=7500,G=2.00  bk_c0326.tab
  327  M=-1.00,T=7500,G=2.50  bk_c0327.tab
  328  M=-1.00,T=7500,G=3.00  bk_c0328.tab
  329  M=-1.00,T=7500,G=3.50  bk_c0329.tab
  330  M=-1.00,T=7500,G=4.00  bk_c0330.tab
  331  M=-1.00,T=7500,G=4.50  bk_c0331.tab
  332  M=-1.00,T=8000,G=1.00  bk_c0332.tab
  333  M=-1.00,T=8000,G=1.50  bk_c0333.tab
  334  M=-1.00,T=8000,G=2.00  bk_c0334.tab
  335  M=-1.00,T=8000,G=2.50  bk_c0335.tab
  336  M=-1.00,T=8000,G=3.00  bk_c0336.tab
  337  M=-1.00,T=8000,G=3.50  bk_c0337.tab
  338  M=-1.00,T=8000,G=4.00  bk_c0338.tab
  339  M=-1.00,T=8000,G=4.50  bk_c0339.tab
  340  M=-1.00,T=8500,G=1.50  bk_c0340.tab
  341  M=-1.00,T=8500,G=2.00  bk_c0341.tab
  342  M=-1.00,T=8500,G=2.50  bk_c0342.tab
  343  M=-1.00,T=8500,G=3.00  bk_c0343.tab
  344  M=-1.00,T=8500,G=3.50  bk_c0344.tab
  345  M=-1.00,T=8500,G=4.00  bk_c0345.tab
  346  M=-1.00,T=8500,G=4.50  bk_c0346.tab
  347  M=-0.50,T=5500,G=0.00  bk_c0347.tab
  348  M=-0.50,T=5500,G=0.50  bk_c0348.tab
  349  M=-0.50,T=5500,G=1.00  bk_c0349.tab
  350  M=-0.50,T=5500,G=1.50  bk_c0350.tab
  351  M=-0.50,T=5500,G=2.00  bk_c0351.tab
  352  M=-0.50,T=5500,G=2.50  bk_c0352.tab
  353  M=-0.50,T=5500,G=3.00  bk_c0353.tab
  354  M=-0.50,T=5500,G=3.50  bk_c0354.tab
  355  M=-0.50,T=5500,G=4.00  bk_c0355.tab
  356  M=-0.50,T=5500,G=4.50  bk_c0356.tab
  357  M=-0.50,T=6000,G=0.00  bk_c0357.tab
  358  M=-0.50,T=6000,G=0.50  bk_c0358.tab
  359  M=-0.50,T=6000,G=1.00  bk_c0359.tab
  360  M=-0.50,T=6000,G=1.50  bk_c0360.tab
  361  M=-0.50,T=6000,G=2.00  bk_c0361.tab
  362  M=-0.50,T=6000,G=2.50  bk_c0362.tab
  363  M=-0.50,T=6000,G=3.00  bk_c0363.tab
  364  M=-0.50,T=6000,G=3.50  bk_c0364.tab
  365  M=-0.50,T=6000,G=4.00  bk_c0365.tab
  366  M=-0.50,T=6000,G=4.50  bk_c0366.tab
  367  M=-0.50,T=6500,G=0.50  bk_c0367.tab
  368  M=-0.50,T=6500,G=1.00  bk_c0368.tab
  369  M=-0.50,T=6500,G=1.50  bk_c0369.tab
  370  M=-0.50,T=6500,G=2.00  bk_c0370.tab
  371  M=-0.50,T=6500,G=2.50  bk_c0371.tab
  372  M=-0.50,T=6500,G=3.00  bk_c0372.tab
  373  M=-0.50,T=6500,G=3.50  bk_c0373.tab
  374  M=-0.50,T=6500,G=4.00  bk_c0374.tab
  375  M=-0.50,T=6500,G=4.50  bk_c0375.tab
  376  M=-0.50,T=7000,G=0.50  bk_c0376.tab
  377  M=-0.50,T=7000,G=1.00  bk_c0377.tab
  378  M=-0.50,T=7000,G=1.50  bk_c0378.tab
  379  M=-0.50,T=7000,G=2.00  bk_c0379.tab
  380  M=-0.50,T=7000,G=2.50  bk_c0380.tab
  381  M=-0.50,T=7000,G=3.00  bk_c0381.tab
  382  M=-0.50,T=7000,G=3.50  bk_c0382.tab
  383  M=-0.50,T=7000,G=4.00  bk_c0383.tab
  384  M=-0.50,T=7000,G=4.50  bk_c0384.tab
  385  M=-0.50,T=7500,G=0.50  bk_c0385.tab
  386  M=-0.50,T=7500,G=1.00  bk_c0386.tab
  387  M=-0.50,T=7500,G=1.50  bk_c0387.tab
  388  M=-0.50,T=7500,G=2.00  bk_c0388.tab
  389  M=-0.50,T=7500,G=2.50  bk_c0389.tab
  390  M=-0.50,T=7500,G=3.00  bk_c0390.tab
  391  M=-0.50,T=7500,G=3.50  bk_c0391.tab
  392  M=-0.50,T=7500,G=4.00  bk_c0392.tab
  393  M=-0.50,T=7500,G=4.50  bk_c0393.tab
  394  M=-0.50,T=8000,G=1.00  bk_c0394.tab
  395  M=-0.50,T=8000,G=1.50  bk_c0395.tab
  396  M=-0.50,T=8000,G=2.00  bk_c0396.tab
  397  M=-0.50,T=8000,G=2.50  bk_c0397.tab
  398  M=-0.50,T=8000,G=3.00  bk_c0398.tab
  399  M=-0.50,T=8000,G=3.50  bk_c0399.tab
  400  M=-0.50,T=8000,G=4.00  bk_c0400.tab
  401  M=-0.50,T=8000,G=4.50  bk_c0401.tab
  402  M=-0.50,T=8500,G=1.50  bk_c0402.tab
  403  M=-0.50,T=8500,G=2.00  bk_c0403.tab
  404  M=-0.50,T=8500,G=2.50  bk_c0404.tab
  405  M=-0.50,T=8500,G=3.00  bk_c0405.tab
  406  M=-0.50,T=8500,G=3.50  bk_c0406.tab
  407  M=-0.50,T=8500,G=4.00  bk_c0407.tab
  408  M=-0.50,T=8500,G=4.50  bk_c0408.tab
  409  M=0.00,T=5500,G=0.00   bk_c0409.tab
  410  M=0.00,T=5500,G=0.50   bk_c0410.tab
  411  M=0.00,T=5500,G=1.00   bk_c0411.tab
  412  M=0.00,T=5500,G=1.50   bk_c0412.tab
  413  M=0.00,T=5500,G=2.00   bk_c0413.tab
  414  M=0.00,T=5500,G=2.50   bk_c0414.tab
  415  M=0.00,T=5500,G=3.00   bk_c0415.tab
  416  M=0.00,T=5500,G=3.50   bk_c0416.tab
  417  M=0.00,T=5500,G=4.00   bk_c0417.tab
  418  M=0.00,T=5500,G=4.50   bk_c0418.tab
  419  M=0.00,T=6000,G=0.50   bk_c0419.tab
  420  M=0.00,T=6000,G=1.00   bk_c0420.tab
  421  M=0.00,T=6000,G=1.50   bk_c0421.tab
  422  M=0.00,T=6000,G=2.00   bk_c0422.tab
  423  M=0.00,T=6000,G=2.50   bk_c0423.tab
  424  M=0.00,T=6000,G=3.00   bk_c0424.tab
  425  M=0.00,T=6000,G=3.50   bk_c0425.tab
  426  M=0.00,T=6000,G=4.00   bk_c0426.tab
  427  M=0.00,T=6000,G=4.50   bk_c0427.tab
  428  M=0.00,T=6500,G=1.00   bk_c0428.tab
  429  M=0.00,T=6500,G=1.50   bk_c0429.tab
  430  M=0.00,T=6500,G=2.00   bk_c0430.tab
  431  M=0.00,T=6500,G=2.50   bk_c0431.tab
  432  M=0.00,T=6500,G=3.00   bk_c0432.tab
  433  M=0.00,T=6500,G=3.50   bk_c0433.tab
  434  M=0.00,T=6500,G=4.00   bk_c0434.tab
  435  M=0.00,T=6500,G=4.50   bk_c0435.tab
  436  M=0.00,T=7000,G=1.00   bk_c0436.tab
  437  M=0.00,T=7000,G=1.50   bk_c0437.tab
  438  M=0.00,T=7000,G=2.00   bk_c0438.tab
  439  M=0.00,T=7000,G=2.50   bk_c0439.tab
  440  M=0.00,T=7000,G=3.00   bk_c0440.tab
  441  M=0.00,T=7000,G=3.50   bk_c0441.tab
  442  M=0.00,T=7000,G=4.00   bk_c0442.tab
  443  M=0.00,T=7000,G=4.50   bk_c0443.tab
  444  M=0.00,T=7500,G=1.00   bk_c0444.tab
  445  M=0.00,T=7500,G=1.50   bk_c0445.tab
  446  M=0.00,T=7500,G=2.00   bk_c0446.tab
  447  M=0.00,T=7500,G=2.50   bk_c0447.tab
  448  M=0.00,T=7500,G=3.00   bk_c0448.tab
  449  M=0.00,T=7500,G=3.50   bk_c0449.tab
  450  M=0.00,T=7500,G=4.00   bk_c0450.tab
  451  M=0.00,T=7500,G=4.50   bk_c0451.tab
  452  M=0.00,T=8000,G=1.00   bk_c0452.tab
  453  M=0.00,T=8000,G=1.50   bk_c0453.tab
  454  M=0.00,T=8000,G=2.00   bk_c0454.tab
  455  M=0.00,T=8000,G=2.50   bk_c0455.tab
  456  M=0.00,T=8000,G=3.00   bk_c0456.tab
  457  M=0.00,T=8000,G=3.50   bk_c0457.tab
  458  M=0.00,T=8000,G=4.00   bk_c0458.tab
  459  M=0.00,T=8000,G=4.50   bk_c0459.tab
  460  M=0.00,T=8500,G=1.00   bk_c0460.tab
  461  M=0.00,T=8500,G=1.50   bk_c0461.tab
  462  M=0.00,T=8500,G=2.00   bk_c0462.tab
  463  M=0.00,T=8500,G=2.50   bk_c0463.tab
  464  M=0.00,T=8500,G=3.00   bk_c0464.tab
  465  M=0.00,T=8500,G=3.50   bk_c0465.tab
  466  M=0.00,T=8500,G=4.00   bk_c0466.tab
  467  M=0.00,T=8500,G=4.50   bk_c0467.tab
  468  M=0.50,T=5500,G=0.00   bk_c0468.tab
  469  M=0.50,T=5500,G=0.50   bk_c0469.tab
  470  M=0.50,T=5500,G=1.00   bk_c0470.tab
  471  M=0.50,T=5500,G=1.50   bk_c0471.tab
  472  M=0.50,T=5500,G=2.00   bk_c0472.tab
  473  M=0.50,T=5500,G=2.50   bk_c0473.tab
  474  M=0.50,T=5500,G=3.00   bk_c0474.tab
  475  M=0.50,T=5500,G=3.50   bk_c0475.tab
  476  M=0.50,T=5500,G=4.00   bk_c0476.tab
  477  M=0.50,T=5500,G=4.50   bk_c0477.tab
  478  M=0.50,T=6000,G=0.00   bk_c0478.tab
  479  M=0.50,T=6000,G=0.50   bk_c0479.tab
  480  M=0.50,T=6000,G=1.00   bk_c0480.tab
  481  M=0.50,T=6000,G=1.50   bk_c0481.tab
  482  M=0.50,T=6000,G=2.00   bk_c0482.tab
  483  M=0.50,T=6000,G=2.50   bk_c0483.tab
  484  M=0.50,T=6000,G=3.00   bk_c0484.tab
  485  M=0.50,T=6000,G=3.50   bk_c0485.tab
  486  M=0.50,T=6000,G=4.00   bk_c0486.tab
  487  M=0.50,T=6000,G=4.50   bk_c0487.tab
  488  M=0.50,T=6500,G=0.50   bk_c0488.tab
  489  M=0.50,T=6500,G=1.00   bk_c0489.tab
  490  M=0.50,T=6500,G=1.50   bk_c0490.tab
  491  M=0.50,T=6500,G=2.00   bk_c0491.tab
  492  M=0.50,T=6500,G=2.50   bk_c0492.tab
  493  M=0.50,T=6500,G=3.00   bk_c0493.tab
  494  M=0.50,T=6500,G=3.50   bk_c0494.tab
  495  M=0.50,T=6500,G=4.00   bk_c0495.tab
  496  M=0.50,T=6500,G=4.50   bk_c0496.tab
  497  M=0.50,T=7000,G=0.50   bk_c0497.tab
  498  M=0.50,T=7000,G=1.00   bk_c0498.tab
  499  M=0.50,T=7000,G=1.50   bk_c0499.tab
  500  M=0.50,T=7000,G=2.00   bk_c0500.tab
  501  M=0.50,T=7000,G=2.50   bk_c0501.tab
  502  M=0.50,T=7000,G=3.00   bk_c0502.tab
  503  M=0.50,T=7000,G=3.50   bk_c0503.tab
  504  M=0.50,T=7000,G=4.00   bk_c0504.tab
  505  M=0.50,T=7000,G=4.50   bk_c0505.tab
  506  M=0.50,T=7500,G=0.50   bk_c0506.tab
  507  M=0.50,T=7500,G=1.00   bk_c0507.tab
  508  M=0.50,T=7500,G=1.50   bk_c0508.tab
  509  M=0.50,T=7500,G=2.00   bk_c0509.tab
  510  M=0.50,T=7500,G=2.50   bk_c0510.tab
  511  M=0.50,T=7500,G=3.00   bk_c0511.tab
  512  M=0.50,T=7500,G=3.50   bk_c0512.tab
  513  M=0.50,T=7500,G=4.00   bk_c0513.tab
  514  M=0.50,T=7500,G=4.50   bk_c0514.tab
  515  M=0.50,T=8000,G=1.00   bk_c0515.tab
  516  M=0.50,T=8000,G=1.50   bk_c0516.tab
  517  M=0.50,T=8000,G=2.00   bk_c0517.tab
  518  M=0.50,T=8000,G=2.50   bk_c0518.tab
  519  M=0.50,T=8000,G=3.00   bk_c0519.tab
  520  M=0.50,T=8000,G=3.50   bk_c0520.tab
  521  M=0.50,T=8000,G=4.00   bk_c0521.tab
  522  M=0.50,T=8000,G=4.50   bk_c0522.tab
  523  M=0.50,T=8500,G=1.00   bk_c0523.tab
  524  M=0.50,T=8500,G=1.50   bk_c0524.tab
  525  M=0.50,T=8500,G=2.00   bk_c0525.tab
  526  M=0.50,T=8500,G=2.50   bk_c0526.tab
  527  M=0.50,T=8500,G=3.00   bk_c0527.tab
  528  M=0.50,T=8500,G=3.50   bk_c0528.tab
  529  M=0.50,T=8500,G=4.00   bk_c0529.tab
  530  M=0.50,T=8500,G=4.50   bk_c0530.tab
  531  M=1.00,T=5500,G=0.00   bk_c0531.tab
  532  M=1.00,T=5500,G=0.50   bk_c0532.tab
  533  M=1.00,T=5500,G=1.00   bk_c0533.tab
  534  M=1.00,T=5500,G=1.50   bk_c0534.tab
  535  M=1.00,T=5500,G=2.00   bk_c0535.tab
  536  M=1.00,T=5500,G=2.50   bk_c0536.tab
  537  M=1.00,T=5500,G=3.00   bk_c0537.tab
  538  M=1.00,T=5500,G=3.50   bk_c0538.tab
  539  M=1.00,T=5500,G=4.00   bk_c0539.tab
  540  M=1.00,T=5500,G=4.50   bk_c0540.tab
  541  M=1.00,T=6000,G=0.00   bk_c0541.tab
  542  M=1.00,T=6000,G=0.50   bk_c0542.tab
  543  M=1.00,T=6000,G=1.00   bk_c0543.tab
  544  M=1.00,T=6000,G=1.50   bk_c0544.tab
  545  M=1.00,T=6000,G=2.00   bk_c0545.tab
  546  M=1.00,T=6000,G=2.50   bk_c0546.tab
  547  M=1.00,T=6000,G=3.00   bk_c0547.tab
  548  M=1.00,T=6000,G=3.50   bk_c0548.tab
  549  M=1.00,T=6000,G=4.00   bk_c0549.tab
  550  M=1.00,T=6000,G=4.50   bk_c0550.tab
  551  M=1.00,T=6500,G=0.50   bk_c0551.tab
  552  M=1.00,T=6500,G=1.00   bk_c0552.tab
  553  M=1.00,T=6500,G=1.50   bk_c0553.tab
  554  M=1.00,T=6500,G=2.00   bk_c0554.tab
  555  M=1.00,T=6500,G=2.50   bk_c0555.tab
  556  M=1.00,T=6500,G=3.00   bk_c0556.tab
  557  M=1.00,T=6500,G=3.50   bk_c0557.tab
  558  M=1.00,T=6500,G=4.00   bk_c0558.tab
  559  M=1.00,T=6500,G=4.50   bk_c0559.tab
  560  M=1.00,T=7000,G=0.50   bk_c0560.tab
  561  M=1.00,T=7000,G=1.00   bk_c0561.tab
  562  M=1.00,T=7000,G=1.50   bk_c0562.tab
  563  M=1.00,T=7000,G=2.00   bk_c0563.tab
  564  M=1.00,T=7000,G=2.50   bk_c0564.tab
  565  M=1.00,T=7000,G=3.00   bk_c0565.tab
  566  M=1.00,T=7000,G=3.50   bk_c0566.tab
  567  M=1.00,T=7000,G=4.00   bk_c0567.tab
  568  M=1.00,T=7000,G=4.50   bk_c0568.tab
  569  M=1.00,T=7500,G=1.00   bk_c0569.tab
  570  M=1.00,T=7500,G=1.50   bk_c0570.tab
  571  M=1.00,T=7500,G=2.00   bk_c0571.tab
  572  M=1.00,T=7500,G=2.50   bk_c0572.tab
  573  M=1.00,T=7500,G=3.00   bk_c0573.tab
  574  M=1.00,T=7500,G=3.50   bk_c0574.tab
  575  M=1.00,T=7500,G=4.00   bk_c0575.tab
  576  M=1.00,T=7500,G=4.50   bk_c0576.tab
  577  M=1.00,T=8000,G=1.50   bk_c0577.tab
  578  M=1.00,T=8000,G=2.00   bk_c0578.tab
  579  M=1.00,T=8000,G=2.50   bk_c0579.tab
  580  M=1.00,T=8000,G=3.00   bk_c0580.tab
  581  M=1.00,T=8000,G=3.50   bk_c0581.tab
  582  M=1.00,T=8000,G=4.00   bk_c0582.tab
  583  M=1.00,T=8000,G=4.50   bk_c0583.tab
  584  M=1.00,T=8500,G=1.50   bk_c0584.tab
  585  M=1.00,T=8500,G=2.00   bk_c0585.tab
  586  M=1.00,T=8500,G=2.50   bk_c0586.tab
  587  M=1.00,T=8500,G=3.00   bk_c0587.tab
  588  M=1.00,T=8500,G=3.50   bk_c0588.tab
  589  M=1.00,T=8500,G=4.00   bk_c0589.tab
  590  M=1.00,T=8500,G=4.50   bk_c0590.tab
----------

 Buser-Kurucz BLOCK D: Late-type models (Buser & Kurucz 1988)
	'JY'	form of spectrum data
	233	spectra
	342	wavelengths
	0 	title line
	342	data points per line
	' '	data line format (binary)
---seq----[M/H]---Teff--log(g)----source-file---
   1  M=-3.00,T=3750,G=1.50  bk_d0001.tab
   2  M=-3.00,T=3750,G=2.25  bk_d0002.tab
   3  M=-3.00,T=4000,G=1.50  bk_d0003.tab
   4  M=-3.00,T=4000,G=2.25  bk_d0004.tab
   5  M=-3.00,T=4000,G=3.00  bk_d0005.tab
   6  M=-3.00,T=4000,G=3.75  bk_d0006.tab
   7  M=-3.00,T=4000,G=4.50  bk_d0007.tab
   8  M=-3.00,T=4000,G=5.25  bk_d0008.tab
   9  M=-3.00,T=4500,G=0.75  bk_d0009.tab
  10  M=-3.00,T=4500,G=1.50  bk_d0010.tab
  11  M=-3.00,T=4500,G=2.25  bk_d0011.tab
  12  M=-3.00,T=4500,G=3.00  bk_d0012.tab
  13  M=-3.00,T=4500,G=3.75  bk_d0013.tab
  14  M=-3.00,T=4500,G=4.50  bk_d0014.tab
  15  M=-3.00,T=4500,G=5.25  bk_d0015.tab
  16  M=-3.00,T=5000,G=1.50  bk_d0016.tab
  17  M=-3.00,T=5000,G=2.25  bk_d0017.tab
  18  M=-3.00,T=5000,G=3.00  bk_d0018.tab
  19  M=-3.00,T=5000,G=3.75  bk_d0019.tab
  20  M=-3.00,T=5000,G=4.50  bk_d0020.tab
  21  M=-3.00,T=5000,G=5.25  bk_d0021.tab
  22  M=-3.00,T=5500,G=1.50  bk_d0022.tab
  23  M=-3.00,T=5500,G=2.25  bk_d0023.tab
  24  M=-3.00,T=5500,G=3.00  bk_d0024.tab
  25  M=-3.00,T=6000,G=2.25  bk_d0025.tab
  26  M=-3.00,T=6000,G=3.00  bk_d0026.tab
  27  M=-2.00,T=3750,G=0.75  bk_d0027.tab
  28  M=-2.00,T=3750,G=1.50  bk_d0028.tab
  29  M=-2.00,T=3750,G=2.25  bk_d0029.tab
  30  M=-2.00,T=4000,G=0.75  bk_d0030.tab
  31  M=-2.00,T=4000,G=1.50  bk_d0031.tab
  32  M=-2.00,T=4000,G=2.25  bk_d0032.tab
  33  M=-2.00,T=4000,G=3.00  bk_d0033.tab
  34  M=-2.00,T=4000,G=3.75  bk_d0034.tab
  35  M=-2.00,T=4000,G=4.50  bk_d0035.tab
  36  M=-2.00,T=4000,G=5.25  bk_d0036.tab
  37  M=-2.00,T=4250,G=3.75  bk_d0037.tab
  38  M=-2.00,T=4500,G=0.75  bk_d0038.tab
  39  M=-2.00,T=4500,G=1.50  bk_d0039.tab
  40  M=-2.00,T=4500,G=2.25  bk_d0040.tab
  41  M=-2.00,T=4500,G=3.00  bk_d0041.tab
  42  M=-2.00,T=4500,G=3.75  bk_d0042.tab
  43  M=-2.00,T=4500,G=4.50  bk_d0043.tab
  44  M=-2.00,T=4500,G=5.25  bk_d0044.tab
  45  M=-2.00,T=4750,G=3.75  bk_d0045.tab
  46  M=-2.00,T=5000,G=1.50  bk_d0046.tab
  47  M=-2.00,T=5000,G=2.25  bk_d0047.tab
  48  M=-2.00,T=5000,G=3.00  bk_d0048.tab
  49  M=-2.00,T=5000,G=3.75  bk_d0049.tab
  50  M=-2.00,T=5000,G=4.50  bk_d0050.tab
  51  M=-2.00,T=5000,G=5.25  bk_d0051.tab
  52  M=-2.00,T=5500,G=1.50  bk_d0052.tab
  53  M=-2.00,T=5500,G=2.25  bk_d0053.tab
  54  M=-2.00,T=5500,G=3.00  bk_d0054.tab
  55  M=-2.00,T=5500,G=3.75  bk_d0055.tab
  56  M=-2.00,T=5500,G=4.50  bk_d0056.tab
  57  M=-2.00,T=5500,G=5.25  bk_d0057.tab
  58  M=-2.00,T=6000,G=2.25  bk_d0058.tab
  59  M=-2.00,T=6000,G=3.00  bk_d0059.tab
  60  M=-2.00,T=6000,G=3.75  bk_d0060.tab
  61  M=-2.00,T=6000,G=4.50  bk_d0061.tab
  62  M=-2.00,T=6000,G=5.25  bk_d0062.tab
  63  M=-1.00,T=3750,G=0.75  bk_d0063.tab
  64  M=-1.00,T=3750,G=1.50  bk_d0064.tab
  65  M=-1.00,T=3750,G=2.25  bk_d0065.tab
  66  M=-1.00,T=4000,G=0.75  bk_d0066.tab
  67  M=-1.00,T=4000,G=1.50  bk_d0067.tab
  68  M=-1.00,T=4000,G=2.25  bk_d0068.tab
  69  M=-1.00,T=4000,G=3.00  bk_d0069.tab
  70  M=-1.00,T=4000,G=3.75  bk_d0070.tab
  71  M=-1.00,T=4000,G=4.50  bk_d0071.tab
  72  M=-1.00,T=4000,G=5.25  bk_d0072.tab
  73  M=-1.00,T=4250,G=3.75  bk_d0073.tab
  74  M=-1.00,T=4500,G=0.75  bk_d0074.tab
  75  M=-1.00,T=4500,G=1.50  bk_d0075.tab
  76  M=-1.00,T=4500,G=2.25  bk_d0076.tab
  77  M=-1.00,T=4500,G=3.00  bk_d0077.tab
  78  M=-1.00,T=4500,G=3.75  bk_d0078.tab
  79  M=-1.00,T=4500,G=4.50  bk_d0079.tab
  80  M=-1.00,T=4500,G=5.25  bk_d0080.tab
  81  M=-1.00,T=4750,G=3.75  bk_d0081.tab
  82  M=-1.00,T=5000,G=1.50  bk_d0082.tab
  83  M=-1.00,T=5000,G=2.25  bk_d0083.tab
  84  M=-1.00,T=5000,G=3.00  bk_d0084.tab
  85  M=-1.00,T=5000,G=3.75  bk_d0085.tab
  86  M=-1.00,T=5000,G=4.50  bk_d0086.tab
  87  M=-1.00,T=5000,G=5.25  bk_d0087.tab
  88  M=-1.00,T=5500,G=1.50  bk_d0088.tab
  89  M=-1.00,T=5500,G=2.25  bk_d0089.tab
  90  M=-1.00,T=5500,G=3.00  bk_d0090.tab
  91  M=-1.00,T=5500,G=3.75  bk_d0091.tab
  92  M=-1.00,T=5500,G=4.50  bk_d0092.tab
  93  M=-1.00,T=5500,G=5.25  bk_d0093.tab
  94  M=-1.00,T=6000,G=2.25  bk_d0094.tab
  95  M=-1.00,T=6000,G=3.00  bk_d0095.tab
  96  M=-1.00,T=6000,G=3.75  bk_d0096.tab
  97  M=-1.00,T=6000,G=4.50  bk_d0097.tab
  98  M=-1.00,T=6000,G=5.25  bk_d0098.tab
  99  M=-0.50,T=3750,G=0.75  bk_d0099.tab
  100  M=-0.50,T=3750,G=1.50  bk_d0100.tab
  101  M=-0.50,T=3750,G=2.25  bk_d0101.tab
  102  M=-0.50,T=4000,G=0.75  bk_d0102.tab
  103  M=-0.50,T=4000,G=1.50  bk_d0103.tab
  104  M=-0.50,T=4000,G=2.25  bk_d0104.tab
  105  M=-0.50,T=4000,G=3.00  bk_d0105.tab
  106  M=-0.50,T=4000,G=3.75  bk_d0106.tab
  107  M=-0.50,T=4000,G=4.50  bk_d0107.tab
  108  M=-0.50,T=4000,G=5.25  bk_d0108.tab
  109  M=-0.50,T=4250,G=3.75  bk_d0109.tab
  110  M=-0.50,T=4250,G=4.50  bk_d0110.tab
  111  M=-0.50,T=4500,G=0.75  bk_d0111.tab
  112  M=-0.50,T=4500,G=1.50  bk_d0112.tab
  113  M=-0.50,T=4500,G=2.25  bk_d0113.tab
  114  M=-0.50,T=4500,G=3.00  bk_d0114.tab
  115  M=-0.50,T=4500,G=3.75  bk_d0115.tab
  116  M=-0.50,T=4500,G=4.50  bk_d0116.tab
  117  M=-0.50,T=4500,G=5.25  bk_d0117.tab
  118  M=-0.50,T=4750,G=3.75  bk_d0118.tab
  119  M=-0.50,T=5000,G=1.50  bk_d0119.tab
  120  M=-0.50,T=5000,G=2.25  bk_d0120.tab
  121  M=-0.50,T=5000,G=3.00  bk_d0121.tab
  122  M=-0.50,T=5000,G=3.75  bk_d0122.tab
  123  M=-0.50,T=5000,G=4.50  bk_d0123.tab
  124  M=-0.50,T=5000,G=5.25  bk_d0124.tab
  125  M=-0.50,T=5500,G=1.50  bk_d0125.tab
  126  M=-0.50,T=5500,G=2.25  bk_d0126.tab
  127  M=-0.50,T=5500,G=3.00  bk_d0127.tab
  128  M=-0.50,T=5500,G=3.75  bk_d0128.tab
  129  M=-0.50,T=5500,G=4.50  bk_d0129.tab
  130  M=-0.50,T=5500,G=5.25  bk_d0130.tab
  131  M=-0.50,T=6000,G=2.25  bk_d0131.tab
  132  M=-0.50,T=6000,G=3.00  bk_d0132.tab
  133  M=-0.50,T=6000,G=3.75  bk_d0133.tab
  134  M=-0.50,T=6000,G=4.50  bk_d0134.tab
  135  M=-0.50,T=6000,G=5.25  bk_d0135.tab
  136  M=-0.25,T=4000,G=3.75  bk_d0136.tab
  137  M=-0.25,T=4000,G=4.50  bk_d0137.tab
  138  M=-0.25,T=4000,G=5.25  bk_d0138.tab
  139  M=-0.25,T=4250,G=3.75  bk_d0139.tab
  140  M=-0.25,T=4250,G=4.50  bk_d0140.tab
  141  M=-0.25,T=4500,G=3.75  bk_d0141.tab
  142  M=-0.25,T=4500,G=4.50  bk_d0142.tab
  143  M=-0.25,T=4500,G=5.25  bk_d0143.tab
  144  M=-0.25,T=4750,G=3.75  bk_d0144.tab
  145  M=-0.25,T=5000,G=3.75  bk_d0145.tab
  146  M=-0.25,T=5000,G=4.50  bk_d0146.tab
  147  M=-0.25,T=5000,G=5.25  bk_d0147.tab
  148  M=-0.25,T=5500,G=3.75  bk_d0148.tab
  149  M=-0.25,T=5500,G=4.50  bk_d0149.tab
  150  M=-0.25,T=5500,G=5.25  bk_d0150.tab
  151  M=-0.25,T=6000,G=3.75  bk_d0151.tab
  152  M=-0.25,T=6000,G=4.50  bk_d0152.tab
  153  M=-0.25,T=6000,G=5.25  bk_d0153.tab
  154  M=0.00,T=3750,G=0.75   bk_d0154.tab
  155  M=0.00,T=3750,G=1.50   bk_d0155.tab
  156  M=0.00,T=3750,G=2.25   bk_d0156.tab
  157  M=0.00,T=4000,G=0.75   bk_d0157.tab
  158  M=0.00,T=4000,G=1.50   bk_d0158.tab
  159  M=0.00,T=4000,G=2.25   bk_d0159.tab
  160  M=0.00,T=4000,G=3.00   bk_d0160.tab
  161  M=0.00,T=4000,G=3.75   bk_d0161.tab
  162  M=0.00,T=4000,G=4.50   bk_d0162.tab
  163  M=0.00,T=4000,G=5.25   bk_d0163.tab
  164  M=0.00,T=4250,G=3.75   bk_d0164.tab
  165  M=0.00,T=4250,G=4.50   bk_d0165.tab
  166  M=0.00,T=4250,G=5.25   bk_d0166.tab
  167  M=0.00,T=4500,G=0.75   bk_d0167.tab
  168  M=0.00,T=4500,G=1.50   bk_d0168.tab
  169  M=0.00,T=4500,G=2.25   bk_d0169.tab
  170  M=0.00,T=4500,G=3.00   bk_d0170.tab
  171  M=0.00,T=4500,G=3.75   bk_d0171.tab
  172  M=0.00,T=4500,G=4.50   bk_d0172.tab
  173  M=0.00,T=4500,G=5.25   bk_d0173.tab
  174  M=0.00,T=4750,G=3.75   bk_d0174.tab
  175  M=0.00,T=4750,G=4.50   bk_d0175.tab
  176  M=0.00,T=4750,G=5.25   bk_d0176.tab
  177  M=0.00,T=5000,G=1.50   bk_d0177.tab
  178  M=0.00,T=5000,G=2.25   bk_d0178.tab
  179  M=0.00,T=5000,G=3.00   bk_d0179.tab
  180  M=0.00,T=5000,G=3.75   bk_d0180.tab
  181  M=0.00,T=5000,G=4.50   bk_d0181.tab
  182  M=0.00,T=5000,G=5.25   bk_d0182.tab
  183  M=0.00,T=5250,G=3.75   bk_d0183.tab
  184  M=0.00,T=5250,G=4.50   bk_d0184.tab
  185  M=0.00,T=5250,G=5.25   bk_d0185.tab
  186  M=0.00,T=5500,G=1.50   bk_d0186.tab
  187  M=0.00,T=5500,G=2.25   bk_d0187.tab
  188  M=0.00,T=5500,G=3.00   bk_d0188.tab
  189  M=0.00,T=5500,G=3.75   bk_d0189.tab
  190  M=0.00,T=5500,G=4.50   bk_d0190.tab
  191  M=0.00,T=5500,G=5.25   bk_d0191.tab
  192  M=0.00,T=6000,G=1.50   bk_d0192.tab
  193  M=0.00,T=6000,G=2.25   bk_d0193.tab
  194  M=0.00,T=6000,G=3.00   bk_d0194.tab
  195  M=0.00,T=6000,G=3.75   bk_d0195.tab
  196  M=0.00,T=6000,G=4.50   bk_d0196.tab
  197  M=0.00,T=6000,G=5.25   bk_d0197.tab
  198  M=0.25,T=4000,G=3.75   bk_d0198.tab
  199  M=0.25,T=4000,G=4.50   bk_d0199.tab
  200  M=0.25,T=4000,G=5.25   bk_d0200.tab
  201  M=0.25,T=4250,G=3.75   bk_d0201.tab
  202  M=0.25,T=4250,G=4.50   bk_d0202.tab
  203  M=0.25,T=4500,G=3.75   bk_d0203.tab
  204  M=0.25,T=4500,G=4.50   bk_d0204.tab
  205  M=0.25,T=4500,G=5.25   bk_d0205.tab
  206  M=0.25,T=4750,G=3.75   bk_d0206.tab
  207  M=0.25,T=5000,G=3.75   bk_d0207.tab
  208  M=0.25,T=5000,G=4.50   bk_d0208.tab
  209  M=0.25,T=5000,G=5.25   bk_d0209.tab
  210  M=0.25,T=5500,G=3.75   bk_d0210.tab
  211  M=0.25,T=5500,G=4.50   bk_d0211.tab
  212  M=0.25,T=5500,G=5.25   bk_d0212.tab
  213  M=0.25,T=6000,G=3.75   bk_d0213.tab
  214  M=0.25,T=6000,G=4.50   bk_d0214.tab
  215  M=0.25,T=6000,G=5.25   bk_d0215.tab
  216  M=0.50,T=4000,G=3.75   bk_d0216.tab
  217  M=0.50,T=4000,G=4.50   bk_d0217.tab
  218  M=0.50,T=4000,G=5.25   bk_d0218.tab
  219  M=0.50,T=4250,G=3.75   bk_d0219.tab
  220  M=0.50,T=4250,G=4.50   bk_d0220.tab
  221  M=0.50,T=4500,G=3.75   bk_d0221.tab
  222  M=0.50,T=4500,G=4.50   bk_d0222.tab
  223  M=0.50,T=4500,G=5.25   bk_d0223.tab
  224  M=0.50,T=4750,G=3.75   bk_d0224.tab
  225  M=0.50,T=5000,G=3.75   bk_d0225.tab
  226  M=0.50,T=5000,G=4.50   bk_d0226.tab
  227  M=0.50,T=5000,G=5.25   bk_d0227.tab
  228  M=0.50,T=5500,G=3.75   bk_d0228.tab
  229  M=0.50,T=5500,G=4.50   bk_d0229.tab
  230  M=0.50,T=5500,G=5.25   bk_d0230.tab
  231  M=0.50,T=6000,G=3.75   bk_d0231.tab
  232  M=0.50,T=6000,G=4.50   bk_d0232.tab
  233  M=0.50,T=6000,G=5.25   bk_d0233.tab
----------

 Buser-Kurucz BLOCK M: Miscellaneous models
	'JY'	form of spectrum data
	 5	spectra
	342	wavelengths
	0 	title line
	342	data points per line
	' '	data line format (binary)
---seq----[M/H]---Teff--log(g)----source-file---
   1  M=0.00,T=9400,G=3.90   bk_m0001.tab
   2  M=0.00,T=9400,G=4.00   bk_m0002.tab
   3  M=0.00,T=9500,G=3.90   bk_m0003.tab
   4  M=0.50,T=10000,G=4.30  bk_m0004.tab
   5  M=1.00,T=10000,G=4.30  bk_m0005.tab
----------

 Buser-Kurucz BLOCK S: Models for the Sun and Vega
	'JY'	form of spectrum data
	 4	spectra
	342	wavelengths
	0 	title line
	342	data points per line
	' '	data line format (binary)
---seq----[M/H]---Teff--log(g)----source-file---
   1  M=0.00,T=5770,G=4.44   bk_s0001.tab
   2  M=0.00,T=5770,G=4.44   bk_s0002.tab
   3  M=0.00,T=5780,G=4.44   bk_s0003.tab
   4  M=0.00,T=9400,G=3.95   bk_s0004.tab
----------
 

To the Buser-Kurucz Models


Back to the Astronomical Catalogs page

Maintained by Calvin Tullos
STScI Observatory Support Group
Last modified, 26 Dec 1995