JWST POPPY:docs

Index

A | C | D | F | G | I | M | N | O | P | R | S | T | W

A

addDetector() (poppy.OpticalSystem method)
addImage() (poppy.OpticalSystem method)
addPupil() (poppy.OpticalSystem method)
addRotation() (poppy.OpticalSystem method)
amplitude (poppy.Wavefront attribute)
asFITS() (poppy.Wavefront method)

C

calcPSF() (poppy.Instrument method)
(poppy.OpticalSystem method)
coordinates() (poppy.Wavefront method)
copy() (poppy.Wavefront method)

D

describe() (poppy.OpticalSystem method)
Detector (class in poppy)
display() (poppy.Instrument method)
(poppy.OpticalElement method)
(poppy.OpticalSystem method)
(poppy.Rotation method)
(poppy.Wavefront method)
display_EE() (in module poppy)
display_profiles() (in module poppy)
display_PSF() (in module poppy)
display_PSF_difference() (in module poppy)

F

filter (poppy.Instrument attribute)
FITSOpticalElement (class in poppy)

G

getPhasor() (poppy.InverseTransmission method)
(poppy.OpticalElement method)
(poppy.Rotation method)

I

inputWavefront() (poppy.OpticalSystem method)
Instrument (class in poppy)
intensity (poppy.Wavefront attribute)
InverseTransmission (class in poppy)

M

measure_anisotropy() (in module poppy)
measure_centroid() (in module poppy)
measure_EE() (in module poppy)
measure_fwhm() (in module poppy)
measure_radial() (in module poppy)
measure_sharpness() (in module poppy)
measure_strehl() (in module poppy)

N

normalize() (poppy.Wavefront method)

O

OpticalElement (class in poppy)
OpticalSystem (class in poppy)

P

phase (poppy.Wavefront attribute)
poppy (module)
propagate_mono() (poppy.OpticalSystem method)
(poppy.SemiAnalyticCoronagraph method)
propagateTo() (poppy.Wavefront method)
pupil_diam (poppy.FITSOpticalElement attribute)

R

radial_profile() (in module poppy)
rotate() (poppy.Wavefront method)
Rotation (class in poppy)

S

SemiAnalyticCoronagraph (class in poppy)
shape (poppy.Detector attribute)
(poppy.OpticalElement attribute)
(poppy.Wavefront attribute)
specFromSpectralType() (in module poppy)

T

tilt() (poppy.Wavefront method)
totalIntensity (poppy.Wavefront attribute)

W

Wavefront (class in poppy)
writeto() (poppy.Wavefront method)