Index

A | B | C | D | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | W

A

addDetector() (poppy.OpticalSystem method)
addImage() (poppy.OpticalSystem method)
addPupil() (poppy.OpticalSystem method)
AnalyticOpticalElement (class in poppy)
asFITS() (poppy.Wavefront method)

B

BandLimitedCoron (class in poppy)

C

calcPSF() (poppy.Instrument method)
(poppy.OpticalSystem method)
(webbpsf.webbpsf.JWInstrument method)
calcPSFmultiproc() (poppy.OpticalSystem method)
CircularAperture (class in poppy)
CompoundAnalyticOptic (class in poppy)
coordinates() (poppy.Wavefront method)
copy() (poppy.Wavefront method)

D

Detector (class in poppy)
diam (poppy.Wavefront attribute)
display() (poppy.Instrument method)
(poppy.OpticalElement method)
(poppy.OpticalSystem method)
(poppy.Wavefront method)
display_profiles() (in module webbpsf)
display_PSF() (in module webbpsf)
display_PSF_difference() (in module webbpsf)

F

FGS (class in webbpsf)
filter (poppy.Instrument attribute)
(webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
filter_list (webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
FITSOpticalElement (class in poppy)
fov (poppy.Wavefront attribute)
FQPM_FFT_aligner (class in poppy)

G

getPhasor() (poppy.OpticalElement method)

H

HexagonAperture (class in poppy)
history (poppy.Wavefront attribute)

I

IdealBarOcculter (class in poppy)
IdealCircularOcculter (class in poppy)
IdealFieldStop (class in poppy)
IdealFQPM (class in poppy)
image_mask (webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
image_mask_list (webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
inputWavefront() (poppy.OpticalSystem method)
Instrument (class in poppy)
Instrument() (in module webbpsf)

J

JWInstrument (class in webbpsf.webbpsf)

L

location (poppy.Wavefront attribute)

M

measure_centroid() (in module webbpsf)
measure_EE() (in module webbpsf)
measure_fwhm() (in module webbpsf)
measure_sharpness() (in module webbpsf)
MIRI (class in webbpsf)

N

name (poppy.OpticalElement attribute)
NIRCam (class in webbpsf)
NIRISS (class in webbpsf)
NIRSpec (class in webbpsf)
normalize() (poppy.Wavefront method)

O

OpticalElement (class in poppy)
OpticalSystem (class in poppy)
options (poppy.Instrument attribute)
(webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)

P

pixelscale (poppy.Instrument attribute)
(poppy.Wavefront attribute)
(webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
poppy (module)
propagate_mono() (poppy.OpticalSystem method)
propagateTo() (poppy.Wavefront method)
pupil (poppy.Instrument attribute)
(webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
pupil_mask (webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
pupil_mask_list (webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)
pupilopd (poppy.Instrument attribute)
(webbpsf.webbpsf.JWInstrument attribute)

R

radial_profile() (in module webbpsf)
rotate() (poppy.Wavefront method)
Rotation (class in poppy)

S

SquareAperture (class in poppy)

T

tilt() (poppy.Wavefront method)

W

Wavefront (class in poppy)
wavelength (poppy.Wavefront attribute)
webbpsf (module)
webbpsfgui (module)
writeto() (poppy.Wavefront method)